Archivní pravidla výborů 2019-2020

Zastupitelstvo MČ Praha 1 zřizuje dle zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, výbory jako své stálé poradní orgány pro jednotlivé úseky své činnosti. Výbory plní úkoly, kterými je pověří ZMČ P1. Výbory jsou dle Jednacího řádu výborů svolávány dle potřeby nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu, případně na výzvu zastupitelstva nebo rady, a to nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Jednání jednotlivých výborů svolává a řídí vždy předseda, popř. jím pověřený člen výboru. Jednání výboru je veřejné, pokud svým hlasováním výbor nerozhodne jinak.

S účinností od 18.06.2019, tj. schválením nového Jednacího řádu výborů Zastupitelstvem MČ Praha 1 (usnesení č. UZ19_0076), budou zveřejňovány na webových stránkách MČ Praha 1 Programy a zápisy z jednání výborů, v souladu  s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 (GDPR) a další platnou právní úpravou.

Dle § 8 písm. e) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, má občan Městské část Praha 1, který dosáhl věku 18 let,  právo nahlížet do usnesení a zápisů z jednání výborů zastupitelstva městské části a pořizovat si z nich výpisy.

Zastupitelstvo MČ Praha 1 na svém ustavujícím zasedání dne 19.11.2018 zřídilo usnesením č. UZ18_0007 Finanční výbor, Kontrolní výbor, Výbor pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku a Výbor pro kultivaci a oživení památkové rezervace.