Novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o SPOD, zavedly standardy kvality sociálně právní ochrany dětí. Standardy kvality jsou souborem kritérií, jejichž prostřednictvím je určena úroveň kvality poskytované sociálně-právní ochrany při postupu orgánů sociálně-právní ochrany dětí ve vztahu k dětem, rodičům a jiným osobám odpovědným za výchovu. Obsahem těchto standardů jsou písemně zpracované pracovní postupy práce s klienty, standardy personálního a organizačního zajištění a technicko-provozní zajištění sociálně-právní ochrany.

Standardy kvality SPOD ke stažení – PDF