Sociální dávky

Agendou sociálních dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, najdete Kontaktní pracoviště na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 506, 503,212.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Nemám dostatek financí na bydlení

V případě, že nemáte dostatek financí na bydlení, můžete si zažádat o slevu na nájemném.

Žádám o zlevnění nájemného

V případě, že jste nájemce v obecním bytě ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví MČ Praha 1 obraťte se na:

Kontakt:
Ing. Michal Kadlec, DiS. (číslo dveří 312)
Tel.: 221 097 431
E-mail: Michal.Kadlec@praha1.cz

S sebou potřebujete:

 • Kopie platné nájemní smlouvy
 • Platný evidenční list užívaného bytu nebo rozpis plateb
 • Doklad o zaplacení nájemného za poslední měsíc
 • Doklad o zaplacení služeb souvisejících s nájmem bytu za poslední měsíc
 • Doklady o příjmech žadatele a ostatních členů domácnosti (důchodové dávky, příjmy ze zaměstnání, dávky hmotné nouze, rodičovský příspěvek, podpora v nezaměstnanosti apod.), které nejsou starší než 3 měsíce
 • Rozhodnutí Úřadu práce o přiznání příspěvku na bydlení za posuzované období
 • Na požádání další nutné doklady k posouzení žádosti
Sociální poradenství

V případě nejasností se obraťte na Oddělení sociální pomoci.

Toto oddělení se zabývá:

 • řešení problémů občanů spojených s nezaměstnaností, zadlužením,
 • agenda bytů ze sociální rezervy a provoz bytového domu,
 • problematika obětí domácího násilí,
 • poskytování sociálně právního poradenství,
 • vydávání parkovacích průkazů označujících vozidla přepravující osobu těžce zdravotně postiženou,
 • vydávání rozhodnutí o určení zvláštního příjemce důchodu.

Kontakt: 

Bc. Barbora Hrychová, DiS.  (číslo dveří 303)
Vedoucí odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 404
barbora.hrychova@praha1.cz

Bc. Karolína Miškarová, DiS. (číslo dveří 303)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 276
karolina.miskarova@praha1.cz

Mgr. Šárka Kubínová (číslo dveří 300)
Referentka odd. sociální pomoci
Tel.: 221 097 465
sarka.kubinova@praha1.cz

Nejčastější dotazy

Výživné, co dělat, když manžel neplatí alimenty?

Za předpokladu, že je výživné stanoveno soudem – bylo vydáno pravomocné rozhodnutí:

 • Vyzvat otce dítěte k řádnému placení výživného – nejlépe písemně, doporučeným dopisem
 • Obrátit se na odd. péče o rodinu a děti dle místa trvalého pobytu dítěte – sociální pracovník může pohovořit s otcem, vysvětlit jeho vyživovací povinnost
 • Podat návrh na výkon rozhodnutí k soudu
 • Podat návrh na nařízení exekuce – provádí vybraný exekutor
 • Podat na Policii ČR trestní oznámení

Nařízení výkonu rozhodnutí nebo exekuce lze těmito způsoby:

 • Srážkami ze mzdy rodiče nebo z jiného příjmu
 • Přikázáním pohledávky z účtu rodiče (např. sporožirový účet)
 • Prodejem movitých věcí (automobil, luxusní hodinky apod.)
 • Prodejem nemovitých věcí (rodinný dům, chata apod.)
 • Prodejem firmy

V případě dalších informací kontaktujte příslušné oddělení péče o rodinu a děti.

Kde žádat o příspěvek na dítě?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce. Pokud máte trvalé bydliště v MČ Praha 1, je pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501 – 508.

Bližší informace o dávkách naleznete také na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jak a kde získám příspěvek na mateřskou dovolenou?

Úřad MČ Praha 1 se agendou peněžité podpory v mateřství nezabývá, doporučujeme se obrátit na příslušnou správu sociálního zabezpečení (např.:  Pražská správa sociálního zabezpečení).

Co se týká rodičovského příspěvku na Úřad práce – pro občany MČ Praha 1 na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí a České správy sociálního zabezpečení

Kde získám příspěvek na bydlení?

Agendou dávek se zabývá Úřad práce, doporučujeme Vám obrátit se ve věci příspěvku na bydlení, na pracoviště Úřadu práce na adrese: Praha 2, Šafaříkova 14, Tel.: 950 178 501, 505, 514, 515, 517.

Bližší informace (včetně potřebných formulářů) najdete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí

Jaká je cena škol a školek?

Seznam mateřských i základních škol zřizovaných MČ Praha 1 je dostupný na webových stránkách MČ Praha 1 v sekci Školství a spolky:

Seznam všech mateřských a základních škol na území Prahy 1 naleznete na webových stránkách Hl. m. Prahy:

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena ředitelkou školy v souladu se zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Výši úplaty najdete na webových stránkách jednotlivých škol, kde najdete i bližší informace o provozu, přijímání dětí, apod. Děti, kterým je od 1. 9. aktuálního školního roku 5 let a více, mají předškolní vzdělávání po dobu 12 měsíců bezúplatné (zákon 472/2011 Sb. § 123, odst. 2).

Měsíční úplata pro školní rok 2015/2016 v mateřských školách zřizovaných MČ Praha 1
MŠ Hellichova 600,-Kč
MŠ Letenská 700,-Kč
MŠ Masná 700,-Kč
MŠ Národní se zaměřením na ranou péči 800,-Kč, pro děti mladší 3 let (Řásnovka 2) – 2.500,-Kč
MŠ Opletalova 600,-Kč
MŠ Pštrossova 600,-Kč
MŠ Revoluční 600,-Kč