Níže naleznete ke stažení související dokumenty MAP II:

Zápis z jednání ŘV – PDF

Dokument MAP II – PDF

3. Průběžná sebehodnotící zpráva – PDF

Závěrečná sebehodnotící zpráva – PDF a její přílohy č. 1 – PDF a č. 2 – PDF


Ustavující jednání Řídícího výboru MAP II – PPTX

Jednací řád Řídícího výboru MAP II – PDF

Statut Řídícího výboru MAP II – PDF

Zápis z jednání Řídícího výboru MAP II 30. 4. 2019 – PDF

Seznam členů Řídícího výboru MAP II Praha 1 – XLSX

Prezentace – PPTX

Implementační část MAP II – PDF

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II Praha 1 – leden 2021 – PDF, DOCX

Strategický rámec MAP – seznam investičních priorit (2021-2027) – EXCEL

Podepsaný Strategický rámec MAP – celý dokument – PDF

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v Praze 1 pokračuje

„Posláním od začátku do konce budiž hledati a nalézati způsob, který by umožnil, aby učitelé méně učili, žáci se však více naučili, aby ve školách neměly místa křik, pocit ošklivosti, vědomí marné práce.“ Jan Amos Komenský

Nové příležitosti pro zvyšování kvality vzdělávání, prohlubování partnerství všech aktérů působících v Praze 1 v oblasti vzdělávání dětí a žáků do 15 let i široká spolupráce rodičů a odborníků – to jsou některé z cílů Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP) II – MČ Praha 1, který byl finančně podpořen z evropských fondů a který navazuje na MAP I, realizovaný v předchozích letech.

MAP II odstartoval v únoru letošního roku a jeho realizace byla podpořena z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který spravuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt potrvá do 30. září 2022 a zapojeno je do něj celkem 24 mateřských, základních a základních uměleckých škol, zřizovaných Městskou částí Praha 1, církvemi i soukromými subjekty. Cílovými skupinami projektu jsou děti, žáci, pedagogové, rodiče a veřejnost.

Součástí MAP II jsou odborné pracovní skupiny zaměřené na financování, čtenářskou a matematickou gramotnost, rovné příležitosti a kulturní povědomí. V průběhu projektu budou stejně jako u MAP I pořádány rodičovské akademie (setkávání rodičů s odborníky nad aktuálními tématy) či setkávání pedagogů jednotlivých typů škol. Dále se počítá s organizací workshopů, seminářů, konferencí, výstav nebo veřejných čtení.

Důležitými tématy projektu budou modernizace vzdělávacích zařízení a jejich vybavení, plánování a realizace investic, využívání prázdných objektů v okolí škol, hledání alternativních možností pro sportovní vyžití a samozřejmě způsoby navyšování finančních prostředků určených pro školství, včetně jejich efektivního využívání.

MAP II chce také přispět ke zvyšování prestiže učitelského povolání, k přilákání mladých učitelů, k posílení manažerských kompetencí ředitelů a vedení škol, ale třeba také k celkovému uchopení problematiky inkluze v rámci základních uměleckých škol, podpory dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem, spolupráce s rodiči – cizinci, větší spolupráce s poradenským systémem nebo usnadnění přechodu dětí a žáků z jednoho stupně vzdělávání do druhého.

Do debaty a řešení uvedených otázek budou zapojeni zástupci formálního i neformálního vzdělávání, rodiče, odborná veřejnost, kulturní instituce, podnikatelé, místní samospráva, střední a vysoké školy, ale samozřejmě také děti a žáci.

Roli odborného garanta realizačního týmu MAP II přijal PhDr. Václav Trojan, Ph.D., vynikající odborník z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který je autorem řady studijních textů pro obor školský management a který se věnuje oblastem leadershipu, řízení pedagogického procesu a kompetencí řídících pracovníků ve školství. Svoje výsledky publikuje v odborném tisku a prezentuje na vědeckých konferencích v České republice i v zahraničí.