1. července 2018 začínají platit nová pravidla pro pořádání a prodej zájezdů a tzv. spojených cestovních služeb. Zákon o cestovním ruchu nově zpřesnil, resp. zavedl nové definice tak, jak to členským státům uložila směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015, o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách. Cílem nové úpravy má být jednotná ochrana spotřebitelů napříč Evropskou unií.  O chystaných změnách jsme Vás informovali již dříve zde.

Spotřebitel na prvním místě

Před zakoupením zájezdu musí každý zákazník obdržet přesné informace, jak o nakupovaných službách, tak i o způsobu jejich zajištění pro případ úpadku cestovní kanceláře[1]. Vzory formulářů, prostřednictvím kterých musí být spotřebitel před prodejem zájezdu nebo spojené cestovní služby informován, stanovuje vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 122/2018 Sb., o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb. Ministerstvo pro místní rozvoj, jakožto ústřední orgán pro oblast cestovního ruchu a iniciátor změn, pro Vás v této souvislosti připravilo několik užitečných rad. Informační materiál, o nových pravidlech, připravila také Evropská komise.

 

Změny pro cestovní kanceláře

Provozovatelé cestovních kanceláří musí ročně odvést 0,1 % tržby z prodeje zájezdů nebo spojených cestovních služeb. Úhrada se poukáže na účet č. 340005-9527001/0710, který je veden u České národní banky. Jako variabilní symbol uvede podnikatel své IČO.  

Ti, kteří navíc hodlají nabízet i tzv. spojené cestovní služby, musí požádat o změnu rozsahu koncese, případně o ni nově požádat, pokud činnost poskytovateli v rámci živnosti volné. Rozsah koncese pouze pro provozování cestovní kanceláře, resp. pořádání zájezdů, případně oprávnění k živnosti volné, tuto službu nepokrývá!

 

Co mám tedy udělat?

 • C e s t o v n í   k a n c e l á ř

Stávající cestovní kancelář, která i nadále hodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby, (definice zakotvena v §1c zákona č. 159/1999 Sb.) musí živnostenský úřad požádat o změnu rozsahu stávající koncese.

Od kdy mohu žádat?                         od 1. 7. 2018

Kde mohu žádost podat?                 na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu

Jak žádat?                                           prostřednictvím základního JRF pro fyzickou osobu nebo základního JRF pro právnickou osobu

Kolik zaplatím?                                  žádosti přijaté od 1. 7. 2018 do 1. 8. 2018 nepodléhají správnímu poplatku

Jaké doklady k žádosti zejména přiložím?

   • smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku,
   • platné pojistné podmínky,
   • doklad o zaplacení pojistného nebo stejnopis bankovní záruky,
   • kopii potvrzení o úhradě ročního příspěvku do garančního fondu,
   • podnikatelský záměr, prohlášení o předpokládaném zahájení činnosti a uvedení rozsahu koncese.

Co se stane, když nepožádám o změnu rozsahu koncese?

V případě, že nebude žádost ke zprostředkování spojených cestovních služeb podána do 1. 8. 2018, právo k poskytování této služby Vám s účinností od 2. 8. 2018 zanikne!

 

 • C e s t o v n í   a g e n t u r a

Stávající cestovní agentura, která i nadále hodlá zprostředkovávat spojené cestovní služby, (definice zakotvena v §1c zákona č. 159/1999 Sb.) nebo pořádat zájezdy, musí živnostenský úřad požádat o udělení koncese.

Od kdy mohu žádat?                         od 1. 7. 2018

Kde mohu žádost podat?                 na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu

Jak žádat?                                           prostřednictvím základního JRF pro fyzickou osobu nebo základního JRF pro právnickou osobu

Kolik zaplatím?                                  žádosti přijaté od 1. 7. 2018 do 1. 8. 2018 nepodléhají správnímu poplatku

Jaké doklady k žádosti zejména přiložím?

Co se stane, když o koncesi nepožádám?

V případě, že nebude žádost ke zprostředkování spojených cestovních služeb podána do 1. 8. 2018, právo k poskytování této služby Vám s účinností od 2. 8. 2018 zanikne!

 

Ti, kteří zprostředkovávat spojené cestovní služby nebudou

Cestovní kancelář, které se nadále hodlá specializovat pouze na prodej zájezdů (tj. předem sestavené kombinace služeb cestovního ruchu tzv. balíček, případně je klientovi sestaví na místě v rámci jedné smlouvy o zájezdu) nemusí vůči živnostenskému úřadu činit nic. Živnostenský úřad provede změny sám (do živnostenského rejstříku k předmětu podnikání „provozování cestovní kanceláře“ zapíše nový rozsah „pořádání zájezdů“).

Rovněž cestovní agentura, která bude i nadále pouze nabízet nebo prodávat jednotlivé služby cestovního ruchu, nebo zprostředkovávat prodej zájezdu pro jinou cestovní kancelář apod., nemusí vůči živnostenskému úřadu činit nic. Opatření nevyžaduje provedení změny v živnostenském rejstříku.

 

Zákonná definice, přechodná ustanovení

Lukáš Balada – Odbor živnostenský

[1] Ministerstvo pro místní rozvoj. Dostupné online (26.6.2018) z www http://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/Novela-zakona-na-ochranu-klientu-cestovnich-kancel