Předložený návrh zpřesňuje, resp. zavádí nové definice v souladu s transponovanou evropskou směrnicí, která v konečném důsledku přinese větší ochranu spotřebitelů – klientů cestovních kanceláří či agentur.

Jednotná pravidla

Česká republika musí zajistit transpozici Směrnice Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2302 ze dne 25. listopadu 2015 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách, do národní legislativy do 1. 7. 2018. V současné době probíhá legislativní proces. Stav legislativního procesu můžete sledovat zde.

Sledovaný cíl: vyšší ochrana spotřebitele

Hlavním cílem výše uvedené směrnice, který se promítá do navrhované zákonné úpravy, je sjednocení pravidel pro zájezdy a spojené cestovní služby v rámci vnitřního trhu EU, které zvýší ochranu spotřebitele. Mezi další cíle, které směrnice sleduje, patří zejména:

  • přesnější vymezení pojmu zájezd;
  • zavedení nového produktu – spojených cestovních služeb, v reakci na on-line prodeje zájezdů; na poskytnutí služeb cestovního ruchu, které jsou součástí spojených cestovních služeb, a zprostředkuje je cestovní kancelář, přičemž za ně vybere platbu, musí mít cestovní kancelář sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku nebo bankovní záruku;
  • zpřesnění podmínek získání souhlasného stanoviska ministerstva k žádosti o udělení koncese k provozování cestovní kanceláře;
  • rozšíření informačních povinností pro cestovní kanceláře a cestovní agentury včetně povinností pro cestovní kanceláře zprostředkovávající spojené cestovní služby (cestovní kancelář, i cestovní agentura musí nově před uzavřením zájezdu podat zákazníkovi standardní informace prostřednictvím formuláře -vzory formulářů budou stanoveny vyhláškou ministerstva);
  • úprava podmínek podnikání pro zprostředkování prodeje zájezdů cestovními kancelářemi usazenými mimo Evropský hospodářský prostor;
  • vysvětlení pojmu „úpadek“ cestovní kanceláře ve smyslu směrnice;
  • úprava vymezení „předsmluvních“ informací pro daný zájezd pro zákazníka;
  • stanovení podmínek pro zajištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, která zprostředkovává prodej spojených cestovních služeb;
  • úprava dozoru nad dodržováním zákona a kontroly povinností souvisejících s poskytnutými spojenými cestovními službami;
  • rozšíření a zpřesnění výčtu přestupků podnikajících právnických a fyzických osob.

Garanční fond

Směrnice rovněž stanoví povinnost pro členské státy zajistit plnou náhradu zákonných nároků zákazníků cestovní kanceláře v případě jejího úpadku u zájezdů a u spojených cestovních služeb, náhradu té části služeb, které zákazník zaplatil cestovní kanceláři, a které nebyly poskytnuty.

Pro naplnění tohoto požadavku je navrženo zřízení garančního fondu cestovních kanceláří, jakožto účelového sdružení finančních prostředků, které budou spravovány Státním fondem rozvoje bydlení. Cestovní kanceláře budou platit příspěvek do tohoto fondu, z něhož budou hrazeny případné zákonné nároky zákazníků jdoucí nad rámec sjednaného limitu pojistného plnění či bankovní záruky.

Změny souvisejících předpisů

Návrh vyžaduje rovněž změnu dalších souvisejících předpisů, tj. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) a zákon č. 211/2000 Sb., o státním fondu rozvoje bydlení.

Koncese

U koncesované živnosti s předmětem podnikání „Provozování cestovní kanceláře“ dochází k úpravě, resp. rozdělení předmětu této koncese v souladu s požadavky směrnice na zprostředkování spojených cestovních služeb (dále jen „SCS“).

Podnikatel oprávněný provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ podle stávajících právních předpisů bude oprávněn provozovat dále pouze koncesi „Provozování cestovní kanceláře – pořádání zájezdů“. Změna předmětu podnikání bude zapsána živnostenským úřadem do živnostenského rejstříku (u cestovních kanceláří) nebo bude udělena nová koncese (u cestovních agentur) nejpozději do 1 měsíce od nabytí účinnosti tohoto zákona.

Koncese: spojené cestovní služby

Pro podnikatele, který je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona oprávněn provozovat koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře“ nebo volnou živnost „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ a který zároveň hodlá od nabytí účinnosti tohoto zákona zprostředkovávat „SCS“, je stanovena povinnost do 1 měsíce ode dne účinnosti tohoto zákona požádat o koncesi, případně o změnu koncese v rozsahu předmětu podnikání, a to i doložit; v případě stávající cestovní kanceláře pojistnou smlouvou/bankovní zárukou vztahující se na zajištění úpadku při zprostředkování spojených cestovních služeb a v případě cestovní agentury navíc i dalšími náležitostmi jako při podání žádosti o koncesi.

Marným uplynutím lhůty živnostenské oprávnění ke zprostředkování „SCS“ zaniká a jakýkoliv žadatel (stávající cestovní kancelář, stávající cestovní agentura či jakýkoliv nový žadatel) o koncesovanou živnost „Provozování cestovní kanceláře – zprostředkování spojených cestovních služeb“ musí o tuto koncesi požádat zvlášť u živnostenského úřadu, který zahájí řízení o udělení koncese.

Informace budeme průběžně doplňovat, případně můžete dále čerpat např. ze stránek Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je navrhovatelem uvedených změn.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský