V případě potřeby kontaktujte tajemníka komise.

Složení komise

Jméno a Příjmení 
Předseda 
Filip Kračman221 097 609filip.kracman@praha1.cz
Místopředseda 
Karel Tabery 
TajemníkTelefonE-mail
Jan Brabec221 097 446jan.brabec@praha1.cz
Členové 
Jiří Kučera 
Dan Merta 
Robert Höhne 
Lucie Pichlerová 
Jan Votoček jan.votocek@praha1.cz
Jonáš Jančařík  

Harmonogram jednání: 1x za 14 dní od 16:00 hod. (čtvrtek), jednací místnost v pasáži ÚMČ Praha 1

Termíny jednání na 1. pololetí 2022

13.01.2022 16:00 hod. – jednání zrušeno bez náhrady

17.02.2022 16:15 hod.

24.03.2022 16:00 hod. – jednání zrušeno bez náhrady

21.04.2022 16:00 hod.

19.05.2022 15:00 hod. – změna začátku jednání

23.06.2022 16:00 hod. – jednání zrušeno bez náhrady

Programy a Zápisy z jednání komise 2022

1. jednání komise dne 17.02.2022 – Program – PDF – Zápis – PDF

2. jednání komise dne 21.04.2022 – Program – PDF – Zápis – PDF

3. jednání komise dne 19.05.2022 – Program – PDF – Zápis – PDF – Přílohy – PDFPDF

Programy a Zápisy z jednání komise 2021

1. jednání komise dne 18.02.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

2. jednání komise dne 18.03.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

3. jednání komise dne 13.05.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

4. jednání komise dne 17.06.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

5. jednání komise dne 15.07.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

6. jednání komise dne 16.09.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

7. jednání komise dne 11.11.2021 – Program – PDF – Zápis – PDF

Programy a Zápisy z jednání komise 2020

2. jednání komise dne 13.02.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

3. jednání komise dne 14.05.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

4. jednání komise dne 28.05.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

5. jednání komise dne 25.06.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

6. jednání komise dne 10.09.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

7. jednání komise dne 26.11.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

8. jednání komise dne 10.12.2020 – Program – PDF – Zápis – PDF

Statut komise

I. Projednává a vyjadřuje se RMČ P1

 1. k podnětům na pořízení a jednotlivým etapám pořizování územně plánovací dokumentace (dle zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)
 2. ke změnám a úpravám územně plánovací dokumentace všech stupňů
 3. k pořízení a aktualizaci územně – analytických podkladů
 4. k návrhům obecně závazných vyhlášek a nařízení hl. m. Prahy ve svěřené oblasti
 5. k pořízení a aktualizaci Strategického plánu
 6. k záměru na pořízení a jednotlivým etapám pořízení Programu rozvoje MČ
 7. k aktualizaci Programu regenerace MČ (ve smyslu usnesení vlády č. 209 z 25. 3. 1992)
 8. k návrhům na vyhlášení architektonických či urbanistických soutěží
 9. k návrhům na prohlášení za kulturní památku, případně k návrhům na vyřazení ze seznamu kulturních památek
 10. k návrhům, peticím, podnětům, stížnostem a připomínkám občanů, institucí a zájmových sdružení ve svěřené oblasti
 11. ke studiím na úpravu veřejných prostranství
 12. k architektonickým, urbanistickým a dopravním studiím
 13. k záměrům na změny využití, přestavbu, celkovou rekonstrukci objektů a souborů objektů a výstavbu nových budov a na umístění drobných staveb ovlivňujících svým charakterem prostředí PPR
 14. k projektům k územnímu řízení a stavebním záměrům
 15. ke kumulativním důsledkům plánované výstavby na životní prostředí a koncepcím v oblasti územního plánování a regionálního rozvoje (dle zák. č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí)

II. Předkládá RMČ P1

 1. žádosti o projednání v dalších komisích RMČ P1
 2. žádosti o koordinaci řešení jednotlivých problémů s hl. m. Prahou
 3. návrhy a doporučení na studijní cesty KÚR
 4. návrhy a podněty

III. Komise dále

 1. projednává návrh rozpočtu v kapitole 01 územní rozvoj