Stavební úřad ÚMČP1 je pro území Prahy 1 místně příslušným obecným stavebním úřadem. Dále jako speciální stavební úřad vykonává státní správu v přenesené působnosti dle zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a dle zákona č.254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu působnosti dle vyhl. č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy v platném znění, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy.

Stavební úřad vydává správní rozhodnutí podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon), a dalších předpisů, zejména vyřizuje žádosti o stavební povolení a ohlášení staveb, povolení změny stavby před jejím dokončením, povolení změny v užívání stavby, povolení reklamních a informačních zařízení, povolení terénních úprav, povolení užívání (kolaudace) staveb. Vydává územní rozhodnutí a jejich změny, povoluje výjimky, provádí stavební dozor a kontrolu stavebního řádu, nařizuje neodkladné a zabezpečovací práce (havárie staveb), projednává a vydává rozhodnutí o pokutách za porušování stavebního zákona.

Legislativa:

Zákon č. 183/2006 Sb., Stavební zákon

Nařízení č.10/2016 Sb. hl. m. Prahy, pražské stavební předpisy 

Vyhláška č. 398/2006 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Vyhláška č. 499/20006 Sb., o dokumentaci staveb

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách

Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích

Zákon č. 283/2021 Sb., Nový stavební zákon

Formuláře:

Formuláře stavebního úřadu jsou ke stažení zde.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Ing. Barbora HodanováVedoucí odboru SÚ
Vodičkova 18
Kancelář: 203
221 097 187
SU
Bc. Marek DvořákTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 219
221 097 222
SU_OTE
Ivana HorníkováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 211
221 097 298
SU_OTE
Richard LangmajerReferent stavebního úřadu
Vodičkova 18
Kancelář: 221
221 097 474
SU_OTE
Pavlína MíškováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 210
221 097 177
SU_OTE
Kateřina PráškováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 210
221 097 273
SU_OTE
Ing. Lubomír ŠebestaReferent, kontrolor - stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 221
221 097 203
SU_OTE
Vratislav TurečekReferent, kontrolor - stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 220
221 097 642
SU_OTE
Helena VolrábováTechnik-stavař
Vodičkova 18
Kancelář: 219
221 097 517
SU_OTE
Ing. Zlata BartošováVedoucí odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 204
221 097 445
SU_OUR
Bc. Aneta ČermákováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 208
221 097 299
SU_OUR
Michaela HejmalíčkováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 222
221 097 121
SU_OUR
Ing. Milota HerrmannováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 209
221 097 757
SU_OUR
Markéta KostkanováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 209
221 097 348
SU_OUR
Ing. Václav VaněkReferent stavebního úřadu
Vodičkova 18
221 097 111
SU_OUR
Ing. arch. Eliška VodákováReferent odd. územního řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 222
221 097 134
SU_OUR
Mgr. Markéta KazdováVedoucí odd.-právník, Zastupující vedoucí sekretariátu a stav. archivu
Vodičkova 18
Kancelář: 206
221 097 274
SU_SAV
Stanislava FuterováArchivář
Vodičkova 18
Kancelář: 207
221 097 267
SU_SAV
Vlastimil KolečkářArchivář
Vodičkova 18
Kancelář: 207
221 097 455
SU_SAV
Ivana MášováReferent sekretariátu
Vodičkova 18
Kancelář: 202
221 097 247
SU_SAV
Ivana MaturováReferent sekretariátu
Vodičkova 18
Kancelář: 202
221 097 242
SU_SAV
Kateřina ZiklováArchivář
Vodičkova 18
Kancelář: 207
221 097 277
SU_SAV
Mgr. Markéta KazdováVedoucí odd.-právník, Zastupující vedoucí sekretariátu a stav. archivu
Vodičkova 18
Kancelář: 206
221 097 274
SU_SPR