Oddělení bytů a nebytových prostor vede kompletní agendu bytů (dále jen B) a nebytových prostorů (dále jen NP) , uzavírá nájemní smlouvy, ukončuje nájemní vztah dohodou či výpovědí, eviduje B a NP, vede evidenci všech nájemců v nemovitostech svěřených MČ P1, vede agendu veřejného výběrového řízení na pronájem B a NP, připravuje veškeré podklady na veřejná výběrová řízení ve věci pronájmu prostor, podklady pro permanentní vývěsku aj., vč. uzavírání nájemních smluv ve spolupráci s právním oddělení kanceláře starosty, prověřuje žádosti o souhlas s dohodou o výměně bytů, přivoluje ke směnám B v domech svěřených MČ P1, připravuje příslušné nájemní smlouvy, posuzuje vznik zákonného nároku na přechod nájmu, vydává osvědčení o přechodu práva užívání B v domech svěřených MČ P, připravuje příslušné nájemní smlouvy, vydává stanoviska k žádostem o podnájem v domech svěřených MČ P1, připravuje a předkládá k podpisu nájemní smlouvy na B v nemovitostech svěřených MČ P1, předkládá návrhy na poskytnutí bytových náhrad, navrhuje zahájení soudních sporů a žalob na vyklizení B a NP, vymáhání dluhů nájemného za prostory, a to na základě podkladů od finančního odboru (dále jen FIN), v případech důvodů k žalobě na souhlas soudu s výpovědí dává okamžitě návrh na podání žaloby, vyjadřuje se v soudních sporech k bytovým záležitostem, na základě podkladů FIN podává výzvy dlužníkům nájemného, po urgenci a nezaplacení předává právnímu oddělení kanceláře starosty, účastní se převzetí a protokolárních předání B a NP, a to za přítomnosti správce domu a pracovníka oddělení provozně technického OTMS, přebírá prostory, přijímá žádosti o sloučení prostor, připravuje smlouvy o smlouvě budoucí o nájmu bytu v souladu s rozhodnutím Rady MČ Praha 1, zajišťuje výběrová řízení na pronájem B za „smluvní nájemné“, včetně zajištění prohlídek, provádí místní šetření v B a NP (využití apod.) a účastní se místních šetřeních podle požadavků jiných odborů, přešetřuje neužívání či zneužívání B a NP, připravuje veškeré podklady pro jednání Rady MČ Praha 1 a Zastupitelstva MČ Praha 1, jednání komisí (komise obecního majetku a komise sociální). Připravuje podklady pro jednání příslušnému zástupci starosty MČ Praha 1.

Kontakty

JménoNázev funkčního místaAdresaKontaktÚtvar
Jana Perlíková DrdováVedoucí odd. bytů a nebytových prostor
Vodičkova 18
Kancelář: 403
221 097 327
OTMS_OBN
Jana KřečkováKatastr Staré Město (část)
Vodičkova 18
Kancelář: 402
221 097 319
OTMS_OBN
Helena MartínkováKatastr Nové Město (část)
Vodičkova 18
Kancelář: 405
221 097 374
OTMS_OBN
Miloslava NetymachováKatastr Nové Město (část), výběr. řízení
Vodičkova 18
Kancelář: 402
221 097 535
OTMS_OBN
Ludmila SemerádováKatastr Nové Město (část)
Vodičkova 18
Kancelář: 404
221 097 461
OTMS_OBN
Jitka SeverováDomy ve spoluvlastnictví
Vodičkova 18
Kancelář: 404
221 097 322
OTMS_OBN
Šárka VaverkováKatastr Malá Strana,Hradčany, Staré M.
Vodičkova 18
Kancelář: 405
221 097 236
OTMS_OBN