Samozřejmě

Okolnosti vylučující možnost podat žádost o byt:

Nevyrovnané finanční závazky žadatele/žadatelů vůči MČ Praha 1.

Žadatel nebo některý z členů domácnosti žadatele/žadatelů koupil od MČ Praha 1 byt v rámci privatizace.

Žadateli/žadatelům svědčí vlastnické či spoluvlastnické právo k nemovitosti určené k trvalému bydlení, případně nájemní či jiné užívací právo k bytu nebo domu odlišnému od bytu, který žadatel/žadatelé užívá/užívají v době podání žádosti o byt.

Viz ostatní uvedeno níže, tj. „Jakými pravidly se řídí nakládání s obecními byty?“