Nový (Metropolitní) územní plán
Územně analytické podklady (UAP)
Zásady územního rozvoje (ZUR)
Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP)
Územní plán hl.m. Prahy (tzv. Koncept 2009)
Regulační plány