Nový (Metropolitní) územní plán

Úvodní etapou pořízení územního plánu bylo schválení návrhu zadání. Návrh zadání vychází z příloh vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci. Zastupitelstvo HMP schválilo návrh zadání nového Územního plánu Prahy usnesením č. 31/6 ze dne 19.9.2013. V průběhu let 2014-2015 proběhly konzultace s městskými částmi, angažovanou veřejností a několik odborných seminářů. V roce 2016 byl městským částem prezentován pracovní návrh (hlavní výkres) ÚP. Aktuální harmonogram pořizování byl schválen usnesením RHMP č. 798 ze dne 11.4. 2017 a předpokládá pevný termín odevzdání návrhu ÚP pořizovateli do 29.9.2017, zahájení procesu projednání  v březnu 2018 a ukončení procesu pořizování v roce 2023. Postup pořizování nového Územního plánu (včetně prohlížení či stažení aktuálních výkresů a textu závazné části ÚP) je možné sledovat na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

  • Návrh zadání územního plánu hlavního města Prahy (Metropolitní plán) – PDF
  • Připomínky MČ P1 k návrhu zadání územního plánu hl.m. Prahy (Metropolitní plán) – PDF
  • Návrh Metropolitního plánu – hlavní výkres (2018) – PDF
  • Připomínky MČ P1 k návrhu Metropolitního plánu (2018) – PDF
  • Připomínky MČ P1 k návrhu Metropolitního plánu (2022) – PDF – PDF
Územně analytické podklady (UAP)

Klíčový územně plánovací podklad, sloužící k vyhodnocování změn v území a aktualizovaný podle požadavků stavebního zákona každé 2 roky (od r. 2008). V podmínkách hl.m. Prahy (kraj i obec) plní roli podkladů pro zpracování koncepční ÚPD – Zásady územního rozvoje i podrobné ÚPD – územní plán. V platnosti je nyní 5. aktualizace ÚAP. Se zněním UAP se můžete seznámit na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Zásady územního rozvoje (ZUR)

Nový typ ÚPD vycházející z Politiky územního rozvoje ČR a nahrazující dřívější ÚP VÚC. Nový stavební zákon uložil krajským úřadům pořídit tuto dokumentaci do 5 let od nabytí účinnosti zákona, tj. do 1.1.2012. ZUR hl.m. Prahy byly vydány usnesením ZHMP č. 32/59 dne 17.12. 2009.

ZÚR definují obecná pravidla rozvoje kraje a záměry nadmístního významu. Jsou nadřazeny územním plánům. V podmínkách hl. m. Prahy, které je současně krajem i obcí definují priority rozvoje s důrazem na vymezení klíčové dopravní a technické infrastruktury. Více informací a aktuální znění ZÚR naleznete na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Územní plán sídelního útvaru hl.m. Prahy (ÚP SÚ HMP)

Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy (ÚP SÚ HMP) plní roli dokumentu stanovujícího koncepci rozvoje města a je závazným podkladem pro rozhodování stavebních úřadů.

Orgánem územního plánování pro území celého hlavního města Prahy je Magistrát hlavního města Prahy (MHMP). Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy byl pořízen postupem stanoveným zákonem 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a navazující vyhláškou 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci v platném znění.

Územní plán byl schválen usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 10/05 ze dne 9.9.1999. Zpracovatelem byl tehdejší Útvar rozvoje hl. m. Prahy.

Závazná část územního plánu byla vyhlášena vyhláškou hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy, schválenou usnesením rady Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 1156 ze dne 26.10.1999, s účinností od 1.1.2000.

Ve smyslu § 188 odst. (4) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), který nahradil zákon č. 50/1976 Sb., jsou změny Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy po 1. 1. 2007 vydávány formou opatření obecné povahy, jehož obsah doplní, případně nahradí, příslušnou část vyhlášky hl. m. Prahy č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, o závazné části územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy.

Územní plán hl.m. Prahy (tzv. Koncept 2009)

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo dne 26.4.2012 záměr na ukončení pořizování Územního plánu hl. m. Prahy (tzv. Konceptu 09) a následným usnesením schválilo záměr na pořízení Metropolitního územního plánu hl. m. Prahy. Informace k ukončenému Konceptu 09 naleznete na stránkách Institutu plánování a rozvoje hl.m. Prahy.

Zadání územního plánu

Návrh zadání byl vystaven v průběhu srpna 2007 a do 1.9.2007 bylo možné uplatnit připomínky. MČ Praha 1 reagovala usnesením č. u07_0668 ze dne 17.8.2009, kde požaduje zpracovat zadání nového územního plánu tak, aby současně splňovalo požadavky na zadání Zásad územního rozvoje (ZUR), které jsou pořizovány paralelně.

Koncept územního plánu (2009)

Na podzim 2007 vyzval ÚRM Městské části k zaslání podnětů do nového územního plánu. ZMČ P1 přijalo v březnu 2008 usnesení č. U08_0187, které definuje požadavky na řešení problémů centra města i podněty, které již byly vzneseny formou změny územního plánu. Na konci května 2008 byl sběr podnětů ukončen a v říjnu byl představen MČ koncept ve fázi tzv. prvního čtení (nebyl určen k projednání s veřejností). MČ v rámci dohodovacího řízení, které probíhalo na přelomu roku 2008 a 2009 znovu uplatnila podněty, které se neobjevily v konceptu pro tzv. první čtení a které považovala za důležité. Finální koncept nového územního plánu byl vystaven v období 2.11.-9.12.2009, přičemž dne 23.11.2009 proběhlo veřejné projednání konceptu. MČ znovu revidovala již zanesené podněty a po projednání orgány napříč MČ schválila RMČ P1 dne 7.12.2009 usnesení UR09_1307, jehož přílohou jsou připomínky Městské části Praha 1 (soubor Word). – PDF, DOC
Regulační plány

Regulační plány stanovují podrobné regulační prvky plošného a prostorového uspořádání vybraného území. Při rozhodování v území zpravidla nahrazují proces vydání územního rozhodnutí. Na celém území hl.m. Prahy je v současné době platný pouze regulační plán Anenská (platnost od 1.6.2002, zpracoval Ing. arch. J. Sedlák). Rozpracován do fáze konceptu je na území MČ Praha 1 ještě regulační plán „Petrská“.

Územní plán zóny Anenská

Regulační plán byl zpracován pro JZ část Starého Města – tzv. Anenskou a Betlémskou čtvrť. Zastupitelstvem hl.m. Prahy byl vyhlášen 25.4.2002 a účinnosti nabyl v červnu téhož roku. Řešené území je vymezeno linií ulic: Divadelní-Smetanovo nábřeží-Křižovnické náměstí-Karlova-Linhartská-Jilská-Na Perštýně-Bartolomějská-Krocínova – PDF, DOC

Regulační plán Petrská – koncept

Koncept regulačního plánu je zpracován pro část Nového Města s těžištěm v Petrské čtvrti (52ha). Řešené území je vymezeno na severu Vltavou na západě ulicí Revoluční, na jihu ulicí Hybernskou a na východě hranicí MČ Praha 1. Hlavní výkres je zpracován ve dvou variantách, které se liší navrhovanou úpravou v oblasti náměstí Republiky – PDF