Granty se vyplácí na vnější opravu plášťů domů. Úspěšní žadatelů mohou obdržet až 1.500.000 Kč. K získání grantu je potřeba zaplatit minimálně 50% skutečných nákladů a splnit všechny podmínky, uvedené v podmínkách poskytnutí grantu. Žádost je také nutné odevzdat nejpozději do 11. března příštího roku.

Městská část Praha 1 jako poskytovatel má zájem prostřednictvím veřejných prostředků zlepšit stav domovního fondu na území Prahy 1 s tím, že do tohoto procesu je vhodné zapojit i vlastníky těchto domů. Za tímto účelem vyhlašuje Městská část Praha 1 pro rok 2022 Granty na opravu domovního fondu na území Prahy 1 (dále jen Granty), v rámci kterého má MČP1 zájem rozdělit mimořádné jednorázové dotační prostředky.

Žádost lze podat jen na vnější opravy pláště domu. Grant bude poskytnut max. do výše 50 % skutečných nákladů na opravu. Zbývající část skutečných nákladů na opravu hradí žadatel. Žadatel musí písemně garantovat, že má dostatek finančních zdrojů na spolufinancování opravy, a to i v případě přidělení nižší částky než 50% skutečných nákladů.

Maximální výše Grantu pro jednoho žadatele je částka 1.500.000,- Kč

Z poskytnutí příspěvku jsou vyloučeny domy, které jsou užívány k podnikání v oblasti hazardních her, erotických, ubytovacích a hotelových služeb včetně realitní činnosti, tj. ubytování kratší než 2 měsíce; domy, u nichž sdílené ubytování formou AirBnB a obdobných platforem je provozováno na více než 25% celkové bytové plochy. Příspěvek na opravu domovního fondu není poskytován k podpoře podnikání

Stavbu – pouze opravu, nikoliv investiční akci (výstavbu nového) – lze zahájit od 1.1.2022. Oprava musí být zahájena a dokončena v roce 2022, nejpozději k 28.10.2022.

Žádost s 12 přílohami v zalepené a označené obálce (viz. výše) musí být odevzdána do podatelny MČ P1, a to do pátku 11.3.2022 do 12 hod. V podatelně bude každá žádost označena datem a hodinou jejího přijetí, a žadateli bude případně na jeho vyžádání vystaven doklad o jejím přijetí. Komise žádosti vyhodnotí 29.3. a následně předá do Rady MČ Praha 1, odkud budou případně dále předány Zastupitelstvu MČ Praha 1. Do 30.6. proběhnou podpisy smluv s úspěšnými žadateli, granty se vyplatí ve dvou částech. První část grantu v červenci a druhá v listopadu a prosinci.

Všechny nezbytné informace naleznete v podmínkách poskytnutí grantu.

  • Usnesení rady UR21_1380 ze dne 23.11.2021 – PDF
  • GODF 2022 – Podmínky poskytnutí grantu – PDF
  • GODF 2022 – Formulář přihlášky – PDF
  • GODF 2022 – Nerozebíratelný způsob – ukázka – PDF
  • GODF 2022 – Smlouva o poskytnutí grantu – PDF
  • GODF 2022 – Smlouva o dílo (bez přenesené daňové povinností) – PDF
  • GODF 2022 – Smlouva o dílo (s přenesenou daňovou povinností) – PDF
  • GODF 2022 – Harmonogram – PDF
  • GODF 2022 – Kontaktní místo – PDF