Vážení podnikatelé,

ve spojitosti s masovým rozšířením datových schránek, které stát zřídil mimo jiné všem podnikajícím osobám, řada z vás po letech zjistila, že má stále aktivní „IČO“ (identifikační číslo osoby) ačkoliv jej  již fakticky dlouhodobě nevyužívá.

Aktivní IČO je důkazem toho, že vaše oprávnění k podnikání nebylo zrušeno, a je tudíž i nadále platné. V takovémto případě, kdy již nepodnikáte, a ani nepředpokládáte, že byste v budoucnu ještě podnikali, vám doporučujeme požádat o zrušení oprávnění k podnikání. Na základě toho dojde k automatickému znepřístupnění datové schránky podnikající fyzické osoby. Více např. zde.

O zrušení požádejte příslušnou autoritu

O zrušení podnikatelského oprávnění je třeba požádat autoritu, která vám oprávnění vydala. V dominantních případech se bude jednat o živnostenské oprávnění. O jeho bezplatné zrušení můžete požádat na kterémkoli obecním živnostenském úřadu. Vaše nejčastější dotazy a odpovědi k datovým schránkám naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

Pokud vám oprávnění vydala jiná autorita nežli živnostenský úřad, je třeba se s žádostí obrátit přímo na ni. Přehled jednotlivých autorit vám jednotné kontaktní místo nabízí níže. V některých případech, např. u uměleckých profesí, u nichž neexistuje žádný povolovací orgán, bude třeba o zrušení IČO požádat Český statistický úřad.

Název profese / činnosti Příslušná autorita / povolovací orgán
Advokáti Česká advokátní komora
Agentury práce Úřad práce České republiky
Akreditovaná osoba podle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka
Auditoři Komora auditorů České republiky
Auditoři bezpečnosti pozemních komunikací Ministerstvo dopravy
Autorizovaní architekti Česká komora architektů
Autorizovaní inženýři a technici Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Daňoví poradci Komora daňových poradců ČR
Držitelé licencí pro podnikání v energetických odvětvích Energetický regulační úřad
Fyzické osoby – provozovatelé poštovních služeb Český telekomunikační úřad
Fyzické osoby provozující živnost (živnostníci) Živnostenský úřad 
Insolvenční správci Ministerstvo spravedlnosti
Investiční zprostředkovatelé Česká národní banka
Mediátoři Ministerstvo spravedlnosti
Notáři Notářská komora České republiky
Osoby nakládající s vysoce rizikovými biologickými agens a toxiny Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Osoby provádějící hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem Český báňský úřad
Osoby provozující výrobu a distribuci léčiv Státní ústav pro kontrolu léčiv
Osoby s povolením ke směnárenské a devizové činnosti Česká národní banka
Osoby využívající jadernou energii a ionizující záření Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Patentoví zástupci Komora patentových zástupců České republiky
Podnikatel v elektronických komunikacích Český telekomunikační úřad
Pojišťovací zprostředkovatelé Česká národní banka
Poskytovatel audiovizuálních mediálních služeb Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Poskytovatel platebních služeb malého rozsahu Česká národní banka
Poskytovatel služeb zdravotní péče Místně příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy
Poskytovatel sociálních služeb Místně příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy
Provozovatel leteckých prací a provozovatelé letišť Úřad pro civilní letectví
Provozovatel odborných veterinárních činností Státní veterinární správa
Provozovatel rozhlasového a televizního vysílání Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
Provozovatel stanice měření emisí Místně příslušná obec s rozšířenou působností
Provozovatel stanice technické kontroly Místně příslušný krajský úřad nebo Magistrát hl. m. Prahy
Provozovatel zoologické zahrady Ministerstvo životního prostředí
Restaurátoři Ministerstvo kultury
Samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru Česká národní banka
Soudní exekutoři Exekutorská komora České republiky
Tlumočníci a překladatelé Ministerstvo spravedlnosti
Vázaný zástupce dle zákona o spotřebitelském úvěru Česká národní banka
Veterinární lékaři oprávnění k výkonu veterinární léčebné a preventivní činnosti Komora veterinárních lékařů České republiky
Zemědělský podnikatel Ministerstvo zemědělství
Znalecká činnost Ministerstvo spravedlnosti
Zprostředkovatel vázaného spotřebitelského úvěru Česká národní banka