Aktualizováno: 1. 4. 2020

Vážení podnikatelé,

žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) dle aktuálních informací přijímá Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „ministerstvo“), které bude finanční příspěvek poskytovat. O podporu za březen je možné žádat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Podací formulář naleznete ZDE. POZOR! NEVYPLNĚNÝ FORMULÁŘ NELZE VYTISKNOUT!

Program podpory malých podniků – VÝZVA „ošetřovné“ pro OSVČ

Výzva I

Program si klade za cíl zmírnit negativní dopady onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na OSVČ. Podpora je primárně určena pro OSVČ, která je skutečně postižená negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku mimořádného opatření vlády ČR (uzavření školy nebo jiných dětských zařízení) utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat a pečovala o dítě mladší 13 let či osobu (osoby) zdravotně postiženou aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Výše podpory

Dotace je poskytována ve výši 424 Kč na den. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

Příjemce podpory

 • musí při podání žádosti (a po celou dobu čerpání dotace) vykonávat samostatnou výdělečnou činnosti jako hlavní činnost,
 • musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v Příloze č. 1 Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
 • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle § 125 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.

Výše uvedené skutečnosti se prokazují čestným prohlášením, které je součástí žádosti.

FAQ

Odpovědi na nejčastěji kladené dotazy naleznete ZDE.

Kdy, jak a komu podání směrovat

Podnikatelé (vztahuje se na všechny OSVČ) mohou o ošetřovné (za březen) žádat od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020, a to

 • prostřednictvím datové schránky wnswemb (do předmětu uvést fpmpo20), nebo
 • e-mailem s elektronickým podpisem na adresu: fpmpo20@mpo.cz (předmět e-mailu: fpmpo20), nebo
 • originál žádosti podepsaný žadatelem poštou (obálka musí být označena „fpmpo20“) na adresu:

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Žádost a přílohy

Ještě předtím, než se rozhodnete podat žádost, prosím, ověřte si podmínky žádosti – pro koho je žádost určená a kdo má na dotaci nárok. Jednoduše to můžete zjistit v textu výzvy programu. Pokud nárok na dotaci máte, můžete přejít na vyplnění online formuláře.

Podací formulář naleznete ZDE. Součástí webové aplikace je návod pro správné podání žádosti.

Vyplňte online formulář

 • Pokud máte IČO, můžete si předvyplnit další údaje pomocí tlačítka „Vyhledat„.
 • Zkontrolujte a doplňte své údaje.
 • Nezapomeňte vyplnit i své DIČ v sekci Osobní údaje (není automaticky předvyplněno!).
 • Vyplňte údaje o dětech a/nebo osobě/osobách, která/které z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu je/jsou závislá/závislé na pomoci jiné osoby.
 • Na závěr zvolte, zda k žádosti přikládáte další přílohy (např. doklad o uzavření mateřské školky apod.).
 • Nyní už stačí kliknout na tlačítko „Dokončit a stáhnout PDF„.
 • Vygenerovaný PDF soubor OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf najdete mezi staženými soubory na Vašem zařízení.

Přílohy:

 • Žádost o dotaci / čestné prohlášení – originál podepsaný žadatelem
 • Doklad / potvrzení o uzavření školského zařízení/ dětského zařízení (školy) – originál/ prostá kopie

Ministerstvo doporučuje: PRO URYCHLENÍ ZPRACOVÁNÍ VAŠÍ ŽÁDOSTI A VYPLACENÍ DOTACE DOPORUČUJEME VYUŽÍT ELEKTRONICKÉHO ZASLÁNÍ (DATOVÁ SCHRÁNKA, E-MAIL SE ZARUČENÝM ELEKTRONICKÝM PODPISEM). Návod na založení datové schránky naleznete ZDE.

Děkujeme za pochopení.