Aktualizováno: 27. 3. 2020

Vážení podnikatelé,

vláda České republiky uložila obecním živnostenským úřadům přijímat žádosti o finanční příspěvek na ošetřovné pro osoby samostatně výdělečně činné (dále jen „OSVČ“) a neprodleně je předávat Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky (dále jen „ministerstvo“), které bude finanční příspěvek poskytovat. O podporu je možné žádat od 1. dubna 2020.

 

Program podpory malých podniků – ošetřovné pro OSVČ

Program si klade za cíl zmírnit negativní dopady onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 na OSVČ. Podpora je primárně určena pro OSVČ, která je skutečně postižená negativními dopady nouzového stavu, tj. že v důsledku uzavření školy nebo jiných dětských zařízení utrpěla OSVČ finanční újmu, protože nemohla podnikat a pečovala o dítě mladší 13 let či osobu (osoby) zdravotně postiženou aspoň ve stupni I (lehká závislost) podle zákona o sociálních službách.

Podrobný popis programu podpory malých podniků postižených celosvětovým šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-19 je k dispozici ke stažení ve formátu PDF zde.

Výše podpory

Dotace je poskytována ve výši 424 Kč na den. O dotaci se žádá za každý kalendářní měsíc. Dotace bude zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

Příjemce podpory

Příjemce podpory:

  • musí při podání žádosti (a po celou dobu čerpání dotace) vykonávat samostatnou výdělečnou činnosti jako svou hlavní činnost,
  • musí splňovat definici malého a středního podniku uvedenou v příloze č.  I Nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách),
  • musí být zaregistrován jako poplatník daně z příjmů na finančním úřadě podle §125, odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, v platném znění,
  • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím jako je finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí a vůči poskytovatelům podpory z projektů spolufinancovaných z rozpočtu Evropské unie do 12. března 2020.

Výše uvedené skutečnosti se prokazují čestným prohlášením.

Kdy a kde lze žádat

Podnikatelé (vztahuje se na všechny OSVČ) mohou o ošetřovné (za březen) žádat od 1. dubna 2020, a to prostřednictvím kteréhokoliv obecního živnostenského úřadu. Přehled obecních živnostenských úřadů (dle jednotlivých krajů) naleznete zde.

Příslušný obecní živnostenský úřad, u něhož bylo podání učiněno, předá podání neprodleně ministerstvu.

Jakým způsobem požádat

Žádost lze podat následujícími způsoby:

  • do datové schránky Městské části Praha 1: b4eb2my nebo
  • do e-podatelny úřadu: posta@praha1.cz (podání musí být podepsáno zaručeným elektronickým podpisem) nebo
  • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu živnostenského úřadu: Městská část Praha 1, Úřad městské části, Odbor živnostenský, Vodičkova 681/ 18, CZ-115 68, Praha 1 – Nové Město.

Podání je možné zanechat také v podatelně úřadu MČ Praha 1, která je veřejnosti k dispozici: Pondělí: 9:00 hodin – 12:00 hodin a Středa: 13:00 hodin – 16:00 hodin.

Žádost a přílohy

Žádost o poskytnutí podpory bude v brzké době k dispozici na webových stránkách http://www.mpo.cz/ včetně příloh.

Děkujeme za pochopení.