Kulturní, sportovní a reklamní akce, výstavy

Přílohy:

 • Žádost o akci nebo veřejnou produkci na veřejném prostranství (reklamní, sportovní apod.) – PDF, DOC

Legislativa:

Vyřizuje:

 • Odbor dopravy – oddělení komerčních záborů – paní Zuzana Mocová

Kontakt:

 • tel. č.: 221 097 302, e-mail: zuzana.mocova@praha1.cz
 • Úřad městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 4. patro, kancelář č. 424

Správní a místní poplatky:

 • Správní poplatek: podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Postup:

K žádosti je třeba doložit:

 • kopie aktuálního živnost. listu nebo výpisu z obchodního rejstříku (u právnických osob), případně jinou platnou registraci
 • okótovaný situační plánek s přesným zakreslením záboru (s uvedením rozměrů všech zařízení včetně vymezení průchodnosti), v případě přechodné změny dopravního značení návrh dopravního projektu
 • souhlasné stanovisko vlastníka komunikace (Techn. správa komunikací hl.m. Prahy, Řásnovka 8, Praha 1 nebo Odbor hospodaření s majetkem Magistrátu hl.m. Prahy, nám. Franze Kafky 1, Praha 1 anebo další vlastník)
 • vyjádření Policie ČR, KŘP HMP – Odbor služby dopravní policie (při ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu) lze získat na Odboru dopravy ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1 v návštěvní dny pondělí a středa
 • potvrzená objednávka na zajištění měření hluku od akredit. nebo autoriz. osoby (v případě použití zesilovacího zařízení)
 • plná moc k převzetí rozhodnutí a vzdání se práva na odvolání (v případě zastoupení jinou osobou)
 • ostatní podklady dle charakteru akce (např. vyjádření Sdružení Karlova mostu, Správy Pražského hradu, scénář akce apod.)

Lhůta k vyřízení:

 • řídí se ust. § 71 zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád

Odvolávací orgán:

 • Odbor pozemních komunikací a drah Magistrátu hl. m. Prahy