V letním vydání JEDNA a prostřednictvím webových stránek jsme vás žádali o zodpovězení otázek na téma Jaký Petřín chceme. Do uzávěrky přišlo 107 odpovědí se zastoupením respondentů všech věkových kategorií – nejmladšímu bylo 21 let,nejstaršímu 92 let. Níže přinášíme shrnutí odpovědí na jednotlivé otázky.

Která místa na Petříně rád(a) navštěvujete?
• Z odpovědí vychází, že lidé Petřín vnímají zpravidla jako celek, rádi sem chodí na procházky, mají zde svá oblíbená zákoutí a vyhlídky. V odpovědích kladli důraz na klidná místa, ale třeba i na dětská hřiště, což ukazuje na odlišnost potřeb různých skupin návštěvníků. Často byla zmiňována obliba „zapomenutých“ míst, která jsou stranou od městského ruchu, a různorodosti, kdy je na procházce možné kombinovat šlechtěné zahrady i divočejší místa. Asi ze třetiny odpovědí vyplývá pozitivní vztah k celému Petřínu, naopak pouze v 7 odpovědích se jako oblíbené místo objevila Petřínská rozhledna, která je jedním z hlavních turistických cílů.

Která místa jste dříve rád(a) navštěvoval(a), ale už tomu tak nyní není? Proč?
• Asi třetina respondentů se vyjádřila, žetaková místa nemá, nebo neodpověděla. V ostatních odpovědích se ocitla jednotlivá místa a různé důvody: Převládala výhrada proti seskupování lidí na oblíbených místech (Petřínská rozhledna nebo lanovka), dále proti negativním zásahům při správě zeleně nebo proti přestavbě „trafačky“ u rozhledny na kavárnu. Objevily se také obavy z lidí bez domova pobývajících v parku nebo zanedbání některých částí. Od části seniorů zaznělo, že na některá oblíbená místa již nyní nedojdou.

Co vám na Petříně vadí?
• Nejčastěji byly zmiňovány výhrady k provedeným či plánovaným stavebním zásahům a kácení (29 odpovědí) i přílišné zatížení turismem (28 odpovědí). Lidé také upozorňovali na zanedbanost některých míst a cest (12 odpovědí), znečištění (6 odpovědí), ojediněle chybějící toalety a lavičky. Velké problémy respondenti vnímají také v oblasti dopravy, v 17 odpovědích zmínili přílišný provoz cyklistů a elektrických vozítek, ve 13 případech poukazovali na přílišný provoz automobilů (včetně taxi).

Co vám na Petříně chybí?
• Návrhy byly poměrně pestré. Podle čtvrtiny respondentů na Petříně nechybí nic nebo neodpověděli. V 18 případech zmínili nedostatek vody, nejčastěji chybí pitná voda v pítcích a vodní prvky či jezírka. V 10 případech si stěžovali na nedostatek veřejných toalet a v 8 odpovědích na chybějící občerstvení. 10 odpovědí odkazuje k nedostatku klidu. Některým respondentům chybí hřiště, grilovací místa, odpadkové koše a lavičky. V 7 případech byl také zmíněn chybějící průchod z ulice Úvoz.

Co se vám na Petříně líbí?
• V odpovědích se znovu objevila některá témata z první otázky: lidé si nejvíce cení klidu, přírody s její rozmanitostí a výhledy. Přírodu zmínili prakticky všichni respondenti, v 19 odpovědích zdůraznili divokost a přirozenost Petřína, v 9 odpovědích kladli důraz na rozmanitost. Přímo klid a klidná místa se objevily ve 30 odpovědích. Na závěr je třeba podotknout, že odpovědi přinesly i množství jednotlivých podnětů, které jsou pro nás inspirací, neboť poukazují na potřeby a přání i menších skupin spoluobčanů, které by jinak mohly zapadnout. Například dětský oddíl by pro své hry uvítal o něco častější sečení louky, kde si děti hrají. Některé postřehy se zabývaly nyní již dokončenou opravou zdi americké ambasády a obavami z eroze svahu. Jiní vymýšleli, jak působit na lidi, aby nevyšlapávali nové cesty ve svahu, a někteří poukázali na potřebu lepšího orientačního systému. S odpověďmi čtenářů budeme dále pracovat a poslouží jako podklad pro další aktivity zapojování občanů v oblasti Petřína.

Petr Kučera,
radní pro životní prostředí a informatiku