Městská část Praha 1 vyhlašuje na základě usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR18_0006 ze dne 9.1.2018 výběrové řízení dotačního programu s názvem „A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast“ a „B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018„.

A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast

Dotační program je zaměřen na podporu širokého spektra veřejných sociálních, zdravotních a aktivizačních projektů určených pro všechny věkové kategorie a sociální skupiny. Smyslem a cílem uvedeného programu je podpora rozvoje a zkvalitnění sociálních služeb snížením nákladů na realizaci projektů poskytovatelům sociálních služeb, které by mohla využívat co nejširší skupina občanů z MČ Praha 1.

Oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace jsou právnické i fyzické osoby, které provozují svou činnost na území MČ Praha 1 nebo dlouhodobě poskytují služby pro občany s trvalým bydlištěm v Praze 1, které jsou registrované dle právních předpisů platných v ČR a splňují všechny, zákonem předepsané, podmínky pro příslušnou činnost.

Podpořeny mohou být následující sociální služby v těchto oblastech:

1. Pomoc dětem a mládeži

2. Pomoc seniorům

3. Pomoc osobám zdravotně postiženým

4. Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální prevence


B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018

Dotační program je zaměřen na poskytování adiktologických služeb pro občany MČ Praha 1 nebo na jejím území. Grantový program slouží k podpoře realizace specifických projektů, které jsou zaměřeny na dosažení pozitivních změn chování, postojů a změnu životního stylu u uživatelů drog, léčbu a resocializaci v oblasti protidrogové politiky a minimalizaci zdravotních, sociálních a jiných rizik spojených s užíváním návykových látek.

Oprávněnými žadateli o poskytnutí dotace jsou státní nebo další právnické osoby působící v oblasti adiktologie s udělenou platnou certifikací odborné způsobilosti.

Podpořeny mohou být následující služby:

1. Kontaktní a poradenské služby

2. Terénní programy spojené s testováním na infekční choroby

3. Ambulantní léčba

4. Substituční léčba

Žádosti se podávají v papírové podobě v jednom vyhotovení včetně požadovaných příloh + třech kopiích bez příloh ve stanoveném termínu osobně na podatelnu Úřadu MČ Praha 1, Vodičkova 18, Praha 1, PSČ 115 68 nebo prostřednictvím pošty takovým způsobem, aby byly doručeny nejpozději poslední den lhůty pro podání žádosti. Žádost musí být doručena v  zalepené obálce označené názvem vyhlášeného programu: Jednička pro rok 2018 – sociální oblast nebo Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 a poznámkou: „NEOTEVÍRAT“.

Podání žádosti o dotace prostřednictvím datových schránek není možné.

Informace o vyhlášení uvedených dotačních programů poskytují:

Olga Jirasová, referent Oddělení sociální pomoci Odboru sociálních věcí a zdravotnictví

tel. č. 221 097 220, e-mail: olga.jirasova@praha1.cz

Mgr. Ladislav Varga, DiS., koordinátor protidrogové politiky a bezdomovectví

Tel. 221 097 580, e-mail: ladislav.varga@praha1.cz

 

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ: 12.2. – 22.2.2018

Bližší informace naleznete v níže přiložených dokumentech.

Dotace a granty 2018

Formulář na vyúčtování dotace 2018 – PDF, DOC
Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast – PDF, DOC
Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018 – PDF, DOC
Vyhlášení dotačního programu: „A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast“ a „B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018“ – PDF, DOC
Pravidla pro poskytnutí dotace – PDF, DOC
Žádost o dotaci – PDF, DOC
Čestné prohlášení de minimis – PDF, DOC