MOTTO: „Obíhají data, nikoli občan“ – Od 20.4.2007 je na Úřadu MČ Praha 1 v provozu služba Czech POINT.

Pod zkratkou Czech POINT se skrývá ambiciózní projekt Ministerstva vnitra ČR, který si předsevzal zredukovat byrokracii ve vztahu úřad – občan. Základní myšlenka tohoto projektu vychází ze skutečnosti, že občan v současné době navštíví několik úřadů, aby mohl vyřešit svůj problém. Proč tedy nevytvořit místa, kde by mohl občan komunikovat se státem tak, aby „obíhala data“ a nikoliv občan. A proto vznikl Czech POINT – Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, jehož cílem je maximálně využít údaje ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany.

Cílem projektu Czech POINT je tedy jinými slovy vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak.

Kontaktní osoba: Ondřej Hála (email: ondrej.hala@praha1.cz, telefon: 221 097 358)

Co si můžetel:+420221097358te vyřídit

Pokud se tedy občan dostaví na Úřad m.č. Praha 1, tak co si může v rámci Czech POINTU vyřídit:

1) Výpis z katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné, jedná-li se o stavbu. O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo domu, ale i přesné číslo bytu v domě.

2) Výpis z Obchodního rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

3) Výpis z Živnostenského rejstříku

I v tomto případě může o výpis z Živnostenského rejstříku České republiky požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace.

4) Výpis z rejstříků trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný doklad totožnosti. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.

5) Výpis z rejstříku trestů právnické osoby

Na základě zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů, byla dne 3.5.2012 spuštěna nová funkcionalita na Czech POINTu. Jedná se o vydání výpisu z Rejstříku trestů pro právnickou osobu. Údaje z evidence rejstříku trestů právnických osob, které se uvádějí ve výpisu, jsou veřejně přístupné. Z tohoto důvodu se při podání žádosti o výpis týkající se právnické osoby neověřuje totožnost osoby, která žádost podává. Žádost se netiskne, ani nearchivuje.

6) Výpis z Centrálního registru řidičů (výpis bodového hodnocení osoby)

Podle novely zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu)., která nabyla účinnosti dne 1.1.2009, lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního místa Czech POINT.

7) Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Od 1.1.2009 lze zažádat i o Výpis ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách.

8) Výpis z registru účastníků provozu MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“)

Od 1.1.2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu do MA ISOH („Modul Autovraky Informační Systém Odpadového Hospodářství“) za účelem podání agendy nebo její kontroly.

9) Výpis z insolvenčního rejstříku

Jedná se o veřejně přístupný rejstřík, není tedy nutné ověřovat totožnost žadatele. V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů – identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Co je to insolvenční rejstřík? – Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

10) Základní registry

Od 1.7.2012 jsou spuštěny základní registry na základě zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Základní registry jsou registr obyvatel (ROB), osob (ROS), práv a povinností (RPP) a registr územní identifikace adres a nemovitostí (RUIAN).

Podle § 14 výše zmíněného zákona kontaktní místo veřejné správy provádí hned několik agend. Jedná se o výpisové a změnové formuláře. Žadatelem může být fyzická osoba nebo podnikající fyzická osoba. Dále zmocněnec, který musí předložit úředně ověřenou plnou moc, nebo zákonný zástupce (rodič, opatrovník), který předkládá doklady, jež ho opravňují být zákonným zástupcem (rodný list, rozhodnutí soudu, atd.).

11) Autorizovaná konverze dokumentů

Zákon č.300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů. Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Žadatel může předložit elektronický dokument ke konverzi – k tisku těmito způsoby:

  • uložený na CD/DVD
  • USB Flash disk
  • prostřednictvím Modulu Úschovna

Zkonvertovaný dokument lze vydat následujícími způsoby:

  • na CD/DVD
  • USB Flash disk
  • prostřednictvím Modulu Úschovna
  • zaslat do datové schránky

Při použití Modulu Úschovna je konvertovaný dokument uložen přímo do modulu Úschovna a je vytisknut jeho identifikátor, který pracovník KM předá žadateli. Žadatel použije identifikátor (funguje obdobně jako šatnový lístek) k vyzvednutí konvertovaného dokumentu na webovém rozhraní modulu Úschovna http://www.czechpoint.cz/uschovna.  Dokument bude v úschovně uložen max. 30 dnů.

12) Datové schránky

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je možné např. zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových. Zde je výčet zprovozněných agend:

Zřízení datové schránky

Vydání nových přístupových údajů

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS

Zrušení přístupu pověřené osoby

Znepřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Opětovné zpřístupnění datové schránky, která byla zřízena na žádost

Povolení příjmu poštovních datových zpráv

Zrušení možnosti příjmu poštovních datových zpráv

Oznámení o změně statutárního orgánu

Formulář vyřízení reklamace obdržení přístupových údajů do datové schránky

13) Sepsání veřejné listiny o identifikaci

Účelem zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, podle něhož se identifikace osob provádí, je v souladu s právem Evropských společenství stanovit některá opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, např. zamezit v určitých případech nelegálním tokům peněz, zejména pocházejících z trestné činnosti, např. přes fiktivní osoby a firmy. Pro určité transakce a obchody je tak potřeba, aby bylo jasné, kdo je prováděl. Proto je vyjmenovaným subjektům uložena povinnost identifikovat strany obchodu nebo transakce. Identifikací se rozumí zjištění totožnosti identifikované osoby prostřednictvím zákonem stanovených údajů a sepsání listiny o identifikaci, která má charakter veřejné listiny.

Identifikovaná osoba může být: fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, podnikající fyzická osoba zastoupená na základě plné moci, právnická osoba, právnická osoba zastoupená na základě plné moci.

Správní poplatky

Výpisy z informačního systému veřejné správy
1. strana 100,- Kč, 50,- Kč za každou další započatou stránku

Výpis z rejstříku trestů
100,- Kč

Autorizovaná konverze dokumentů
30,- Kč za každou (i započatou) stránku

Sepsání veřejné listiny o identifikaci
200,- Kč