Podání dokumentů v elektronické podobě je možné učinit těmito způsoby:

 • Zasláním emailové zprávy na adresu elektronické podatelny: posta@praha1.cz
 • Prostřednictvím informačního systému datových schránek – ID datové schránky: b4eb2my
 • Doručením na přenosném technickém nosiči dat*

Pravidla pro podání doručená na přenosném technickém nosiči dat:

 1. Přijatelným nosičem dat („nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.
 2. Na jednom nosiči může být pouze jedno elektronické podání.
 3. Nosič je součástí podání. Jeho vrácení je možné pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho předání hlavní podatelně za podmínky, že soubor dat k přehrání není větší než 20 MB.
 4. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě na nosiči úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů Úřadu městské části Praha 1 povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.
 5. O doručení podání na přenosném technickém nosiči dat je na výslovnou žádost uplatněnou při podání hlavní podatelně vystaveno potvrzení převzetí podání na zvláštním tiskopise.

Pravidla pro podání dokumentů v digitální podobě (tzv. elektronická podání doručená prostřednictvím e-podatelny a ISDS):

 1. Nevyžádaná reklamní či obchodní sdělení (tzv. spam) nebudou podatelnou zpracovávána.
 2. Pokud je součástí jednoho elektronického podání více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou elektronickými přílohami tohoto podání.
 3. Podatelna zjistí, zda je dokument doručený v digitální podobě, včetně datové zprávy, v níž je obsažený, úplný, lze jej zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem, neobsahuje škodlivý kód a je v datovém formátu, který je pro příjem digitálních dokumentů Úřadem městské části Praha 1 povolen (viz níže). V případě zjištění výše uvedené vady dokumentu vyzve podatelna odesílatele k jejímu odstranění. Pokud není vada odstraněna, není dokument dále zpracováván.
 4. Na adresu elektronické pošty odesílatele odešle e-podatelna zprávu o potvrzení doručení dokumentu, zpracování a zaevidování, které probíhá v pracovní době e-podatelny. Potvrzení informuje odesílatele o datu a času zaevidování dokumentu, přidělení prvotního identifikátoru dokumentu a o náležitostech, které jeho podání obsahovalo. Pokud odesílatel toto potvrzení neobdrží nebo není vyzván k nápravě vad v podání, znamená to, že zpráva nebyla řádně e-podatelně doručena a podání je nezbytné zopakovat.
 5. Potvrzení o doručení, příjmu a zaevidování elektronického podání není potvrzením o řádnosti doručení podání například ve smyslu správního řízení. Odesílatel proto může být ještě následně vyzván k doplnění náležitostí podání dle jiného právního předpisu.
 6. Povolená velikost elektronického podání je u podání doručených prostřednictvím ISDS maximálně 20 MB, prostřednictvím e-podatelny maximálně 20 MB.
 7. Datové formáty povolené pro příjem dokumentů v digitální podobě:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

 • PDF
 • PDF/A, ISO 19005
 • TXT
 • ODT
 • ODS
 • DOC/DOCX , dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší (nesmí obsahovat makro)
 • RTF
 • XLS/XLSX
 • ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami)

Statické obrazové dokumenty:

 • PNG, ISO/IEC 15948
 • TIF/TIFF revize 6 – nekomprimovaný
 • JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918
 • GIF

Dynamické obrazové dokumenty*:

 • MPEG-2, ISO/IEC 13818
 • MPEG-1, ISO/IEC 11172
 • GIF

Zvukové dokumenty*:

 • MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2)
 • MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3)
 • WAV, PCM

Databáze*:

 • XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD)

* U podání v uvedených formátech musí být zjevné, komu je podání adresováno.