V Informačním kanceláři Úřadu městské části Praha 1 na adrese Vodičkova 681/18 je občanům k dispozici přehled nejdůležitějších obecně závazných právních předpisů, kterými se řídí složky MČ P1 při výkonu své činnosti a Sbírky zákonů příslušného roku.

Městská část se řídí především těmito předpisy:

Ostatní zákony si můžete vyhledat zde 

Vyhlášky hl.m. Prahy naleznete zde 

 • zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonech o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
 • usnesení Předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění zákona č. 162/1998 Sb.
 • zákon č. 349/1999 Sb., zákon o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 309/1999 Sb., zákon o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 84/1990 Sb., zákon o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 85/1990 Sb., zákon o právu petičním v platném znění
 • zákon č. 247/1995 Sb., zákon o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů
 • zákon č. 491/2001 Sb., zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých dalších zákonů
 • zákon č. 62/2003 Sb., zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonův
 • zákon č. 22/2004 Sb., zákon o místním referendu ve znění zákona č. 234/2006 Sb. a o změně některých zákonů
 • zákon č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 148/1998 Sb., zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 553/1991 Sb., zákon o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 200/1990 Sb., zákon o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/2002 Sb., zákon o zbraních, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 202/1990 Sb., zákon o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 • zákon č. 593/1992 Sb., zákon o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 586/1992 Sb., zákon o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 82/1998 Sb., zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 193/1999 Sb., zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 194/1999 Sb., zákon o nabývání a pozbývání občanství České republiky,ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 133/2000 Sb., zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 326/1999 Sb., zákon o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 325/1999 Sb., zákon o azylu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 570/1991 Sb., zákon o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 552/1991 Sb., zákon o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 269/1994 Sb., zákon o rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
 • zákon č. 72/1994 Sb., zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění
 • vyhláška č. 526/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu
 • zákon č. 186/2006 Sb., zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
 • vyhláška č. 26/1999 Sb., Sb. hl.m. Prahy, vyhláška hl. m. Prahy, o obecných technických požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze
 • vyhláška č. 499/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o dokumentaci staveb
 • vyhláška č. 500/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
 • vyhláška č. 501/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, o obecných požadavcích na využívání území
 • vyhláška č. 502/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 o obecných technických požadavcích na výstavbu
 • vyhláška č. 503/2006 Sb., vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
 • zákon č. 20/1987 Sb., zákon o státní památkové péči, v platném znění
 • -vyhláška č. 66/1988 Sb., vyhláška MKČR, kterou se provádí zákon ČNR č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
 • vyhláška č. 32/1999 Sb. hl. m. Prahy, vyhláška hl. m. Prahy o závazné části územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
 • zákon č. 117/1995 Sb., zákon o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 111/2006 Sb., zákon o pomoci v hmotné nouzi
 • zákon č. 109/2006 Sb, zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách
 • zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu
 • zákon č. 379/2005 Sb., zákon o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, v platném znění
 • vyhláška č. 207/1995 Sb., vyhláška, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.
 • zákon č. 100/1988 Sb., zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška 182/1991 Sb., vyhláška MPSV ČR, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1988 Sb., zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 20/1966 Sb., zákon o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
 • sdělení č. 104/1991 Sb., sdělení FMZV ČR o Úmluvě o právech dítěte
 • zákon č. 169/1999 Sb., zákon o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 345/1999 Sb., vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění vyhlášky č. 378/2004 Sb.
 • zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 224/2001 Sb., vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa, v platném znění
 • zákon č. 172/1991 Sb., zákon o přechodu některých věcí z majetku ČR do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 142/1994 Sb., nařízení vlády ČR, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění nařízení vlády ČR č. 163/2005 Sb.
 • zákon č. 219/2000 Sb., zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 87/1991 Sb., zákon o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 403/1990 Sb., zákon o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 265/1992 Sb., zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 328/1991 Sb., zákon o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 114/1992 Sb., zákon o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 246/1992 Sb., zákon na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 334/1992 Sb., zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 289/1995 Sb., zákon o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) , ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 449/2001 Sb., zákon o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 99/2004 Sb., zákon o rybářství, ve znění zákona č. 444/2005
 • zákon č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 119/1992 Sb., zákon o cestovních náhradách, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 320/2001 Sb., zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 240/2000 Sb., zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 529/2005 Sb., vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informacích, v platném znění
 • zákon č. 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 252/1997 Sb., zákon o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška MV ČR č. 36/2006, vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, v platném znění
 • zákon č. 218/2003 Sb., zákon o soudnictví ve věcech mládeže, ve znění zákona č. 383/2005 Sb.
 • zákon č. 40/1993 Sb., zákon o nabývání a pozbývání státního občanství České Republiky, v platném znění
 • vyhláška č. 442/2006 Sb., vyhláška Ministerstva informatiky, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňující dálkový přístup
 • zákon č. 227/2000 Sb., zákon o elektronickém podpisu, v platném znění
 • nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 496/2004 Sb., vyhláška Ministerstva informatiky o elektronických podatelnách, v platném znění
 • vyhláška č. 442/2006 Sb., vyhláška Ministerstva informatiky, kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
 • zákon č. 365/2000 Sb., zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
 • vyhláška č. 104/1997 Sb., vyhláška Ministerstva dopravy a spojů kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 168/1999 Sb., zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 121/2000 Sb., zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, v platném znění
 • zákon č. 352/2001 Sb., zákon o užívání státních symbolů ČR ve znění zákona č. 213/2006 Sb.
 • zákon č. 122/2004 Sb., zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona o pohřebnictví, v platném znění
 • zákon č. 256/2001 Sb., zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů, v platném znění
 • zákon č. 283/1991 Sb., zákon o Policii České republiky, v platném znění
 • zákon č. 36/1967 Sb., zákon o znalcích a tlumočnících, ve znění zákona č. 322/2006 Sb., v platném znění
 • zákon č. 227/1997 Sb., zákon o nadacích a nadačních fondech, v platném znění
 • zákon č. 191/1950 Sb., zákon směnečný a šekový ve znění zákona č. 29/2000 Sb., v platném znění