Vedení městské části Praha 1 si je plně vědomo, že vyhlášený nouzový stav představuje pro většinu podnikatelů zásadní existenční komplikaci. Rada městské části proto dne 31. 3. 2020 rozhodla svým usnesením UR20_0389 poskytnout 100 % slevu z letošního dubnového nájemného všem nájemcům nebytových prostor sloužících k podnikání, pokud z příslušných opatření vlády byla přímo snížena možnost pronajatý prostor užívat.

Podmínkou udělení slevy je, že mezi městskou částí Praha 1 a takovýmto nájemcem není spor z doby před nouzovým stavem o způsobu plnění podmínek nájemní smlouvy.

V případě, že jste nájemce, který splňuje podmínky pro udělení slevy z nájemného, postačí vyplnit přiložený formulář, na jehož základě bude sleva zaevidována a případný přeplatek dubnového nájemného bude vrácen na určené bankovní číslo.

Městská část Praha 1 umožňuje odklad nájemného do 30. 6. 2021 až do výše poskytnuté jistoty, která bude dočasně na zaplacení nájemného využita. Městská část zároveň neuplatní žádné sankce s prodlením plateb nájemného, které nastalo v době vyhlášeného nouzového stavu a také pozastavila účinnost letošní valorizace nájemného, jejíž případné definitivní zrušení bude v květnu projednáno Zastupitelstvem městské části Praha 1.

Věříme, že Vám přijatá opatření pomůžou přečkat stávající kritické období.

Žádost na poskytnutí slevy nájemného podle usnesení Rady městské části Praha 1 č. UR20_0389 ze dne 31. 3. 2020 – DOCX