Jednotné kontaktní místo

Jednotná kontaktní místa byla včleněna do vybrané, již fungující soustavy obecních živnostenských úřadů na sklonku roku 2009. V České republice je touto funkcí nadáno pouze 15 úřadů. V hlavním městě Praze fungují dvě. Jejich činnost je výkonem státní správy v přenesené působnosti a jsou součástí celoevropské sítě EUGO. Místní příslušnost pro využití služeb není stanovena.

Přidaná hodnota živnostenského úřadu na Praze 1: Informační servis pro svobodná povolání a zájemce o podnikání v rámci vnitřního trhu EU

Jak napovídá již titulek, živnostenský úřad na Praze 1 se nezabývá pouze živnostenskou agendou, nýbrž se zaměřuje také na podnikatele,

 • kteří svou činnost nevykonávají podle živnostenského zákona (např. svobodná povolání a jiné neživnosti) anebo na ty,
 • kteří by své služby rádi poskytovali dočasně nebo trvale i jinde v Evropě (EU).

Tuto profilaci nám ukládá zákon o volném pohybu služeb, který do českého práva transponoval principy dočasného poskytování služeb, resp. směrnici o službách na vnitřním trhu.

V praxi to znamená, že se u nás dozvíte např.:

 • o podmínkách podnikání podle jiných zvláštních předpisů (zejména služby, které neupravuje živnostenský zákon jako např. činnost advokátů, architektů, daňových poradců, zdravotnických pracovníků, veterinářů, soudních tlumočníků, zprostředkovatelů práce, pojištění, spotřebitelských úvěrů  atd.),
 • o obecných pravidlech podnikání v jiné členské zemi Evropské unie,
 • o možnosti poskytovat službu přeshraničně,
 • o povinnostech vzniklých při vysílání zaměstnanců,
 • o povinnosti oznámit úmysl o dočasném poskytování služby v ČR,
 • o povinnosti nechat si uznat odbornou kvalifikaci apod.

Přidaná hodnota živnostenského úřadu na Praze 1: zprostředkovatel různých podání

Servis Jednotného kontaktního místa pokrývá také předávání různých typů přihlášek a oznámení od poskytovatelů služeb. Např. u nás můžete požádat o předání přihlášky k daním z příjmu nebo oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti příslušnému úřadu.

O předání podání nás žádají zejména podnikatelé, kteří poskytují služby podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, nebo poskytovatelé zdravotních služeb, ve smyslu zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. V prvním čtvrtletí roku 2018 jsme těmto poskytovatelům služeb předali celkem 75 přihlášek a oznámení určených zejména pro finanční, sociální a zdravotní správu.

Podnikatelům (živnostníkům), kteří oznamují živnost, je tato služba poskytována na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu, není proto nutné navštěvovat Jednotné kontaktní místo.

Jednotné kontaktní místo můžete dále požádat o předání např.:

 • žádosti o oprávnění k poskytování služby, kterou neupravuje živnostenský zákon (např. povolení k zprostředkování práce, poskytování zdravotní, veterinární nebo sociální služby), nebo
 • podání činěné v souvislosti s výkonem služby (např. ohlášení vozidla taxislužby, žádost o oprávnění od Technické inspekce, či oznámení o zahájení podnikání v potravinářství nebo stravování, oznámení o dočasném poskytování regulované služby v ČR),
 • žádosti o uznání odborné kvalifikace apod.

Veškerá podání, která obdržíme, předáváme neprodleně věcně i místně příslušné autoritě. Podrobnosti naleznete na našich webových stránkách.

Lukáš Balada