Jak jsme Vás informovali již dříve, tak u profese samostatných likvidátorů pojistných událostí, dochází ke změně povolovacího a dozorového orgánu, kterým se od 1. 12. 2018 stává živnostenský úřad.

 

Kdokoliv, kdo hodlá provozovat živnost, musí splňovat tzv. všeobecné podmínky stanovené pro provozování živnosti (plná svéprávnost a bezúhonnost). Zároveň u něj nesmí trvat žádný z vylučovacích důvodů bránící řádnému provozování živnosti (např. insolvence, konkurz, apod.).[1]

U činností, jejichž výkon je vázán na prokázání splnění zvláštní podmínky (např. odborné způsobilosti), je nutné prokázat splnění i této podmínky. Do této kategorie náleží rovněž nově konstituovaná vázaná živnost. K ohlášení je proto třeba přiložit maturitní vysvědčení.[2]

Za vstup do podnikání je nutno uhradit správní poplatek ve výši 1000 Kč (lze platit hotově i kartou).

Stávající samostatní likvidátoři, kteří činnost doposud vykonávali na základě povolení vydaného Českou národní bankou, jsou od poplatku osvobozeni. Musí se však v průběhu ohlášení prokázat příslušným povolením a ohlášení učinit nejpozději do 1. března 2019. Ohlášení lze učinit na kterémkoliv obecním živnostenském úřadu v České republice. Adresář živnostenských úřadů na území hlavního města Prahy naleznete zde.

Lukáš Balada – Odbor živnostenský


[1] U českých osob (občan České republiky, fyzická osoba s trvalým pobytem na jejím území a právnická osoba se sídlem na území České republiky) si splnění výše uvedených podmínek ověří živnostenský úřad sám. Odpadá tak povinnost předkládat výpis z evidence trestů české fyzické či právnické osoby apod.

[2] Právnické osoby musí navíc ustanovit odpovědného zástupce. Projev jeho vůle „prohlášení odpovědného zástupce“ musí být stvrzen úředně ověřeným podpisem. Od úředně ověřeného podpisu živnostenský úřad upustí v případě, že odpovědný zástupce prohlášení podepíše na místě a prokáže se platným dokladem totožnosti. Odpovědného zástupce lze vykonávat nejvíce pro 4 podnikatele a může jej ustanovit i fyzická osoba, která nesplňuje zvláštní podmínku stanovenou pro provozování živnosti.