Vážení poskytovatelé služeb,

dovolujeme si Vám připomenout, že 30. července 2020 vstupují na území Evropské unie v účinnost nová pravidla, která mění směrnici o vysílání zaměstnanců, jejíž revizi normotvůrci schválili v roce 2018. Česká republika tuto transpoziční povinnost do svého právního řádu promítla v podobě změnového zákona č. 285/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony mimo jiné zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů.

Volný pohyb pracovních sil

Mezi hlavní zásady vnitřního trhu Evropské unie, které primárně formuje Smlouva o fungování Evropské unie, patří mimo jiné také volný pohyb pracovníků v rámci poskytování služeb. Tento benefit společného unijního trhu podnikatelům umožňuje vysílat své vlastní zaměstnance za účelem realizace jednorázových zakázek, jejichž místo plnění se nachází mimo vlastní domovský členský stát (v rámci společného vnitřního trhu EU).

Společná pravidla

Právní předpisy zajišťující ochranu vyslaných zaměstnanců ukotvila zejména směrnice 96/71/ES o vysílání zaměstnanců. Ve snaze zlepšit tuto ochranu byla směrnice revidována přijetím směrnic 2014/67/EU, resp. 2018/957/EU. Vnitrostátní opatření, jimiž se posledně jmenovaná směrnice provádí, mohou státy použít až ode dne 30. července 2020. Česká republika tuto transpoziční povinnost, jak je zmíněno již v úvodu, promítla v podobě zákona č. 285/2020 Sb., který nabývá účinnosti 30. 7. 2020.

Novinky v kostce

Revidovaná směrnice si klade za cíl „zajištění spravedlivých mezd a rovných podmínek pro vysílající i místní společnosti v hostitelské zemi při současném dodržení zásady volného pohybu služeb“ tak, že se na vyslané zaměstnance od prvního dne vztahují stejná pravidla odměňování jako na místní zaměstnance hostitelského členského státu a jasnější pravidla upravující náhrady spojené s jeho vysláním. Směrnice rozlišuje mezi tzv. krátkodobým do 12, resp. 18 měsíců a tzv. dlouhodobým vysláním, zpřesňuje podmínky vyslání agenturami práce, a současně posiluje spolupráci v oblasti boje proti podvodům a zneužívání v souvislosti s vysíláním.

Souhrn změn nabízejí např. stránky Evropské rady.  Podrobný souhrn pravidel o vysílání zaměstnanců obsahuje praktická příručka Evropské komise.

Nová pravidla

Nová pravidla pro vysílání zaměstnanců účinná od 30. července 2020 jsou dostupná ze stránek Státního úřadu inspekce práce. Tyto stránky plní roli kontaktního bodu pro vyslané zaměstnance ve smyslu článku 5 směrnice 2014/67/EU.

Lukáš Balada, vedoucí odd. Jednotné kontaktní místo