Dne 10.4.2018 Rada hl. m. Prahy schválila pokračování Programu Čistá energie Praha pro rok 2018 (dále jen „program“).

V rámci tohoto programu došlo v letošním roce k několika významným změnám.

  • rozšíření okruhu objektů, na které je možné získat dotaci a to o rekreační objekty, ve kterých má žadatel trvalé bydliště;
  • vypuštění úpravy pravidel, která znemožňovala žádat z Programu Čistá energie Praha žadatelům splňujícím podmínky, tzv. Kotlíkových dotací Praha;
  • vypuštění podpor zdrojů využívajících dřevo a dřevní palivové produkty

Program se týká zdrojů uvedených do provozu mezi 1.9.2017 a 30.9.2018.

Lhůta pro podání žádosti je vymezena termínem 25.5. – 30.9.2018.

Další informace o pravidlech programu včetně potřebných formulářů jsou k dispozici na http://portalzp.praha.eu/ (v sekci Energetika).

 

1) Dotace se vztahuje na:

a) náhradu zdrojů na pevná paliva vytápěním centrálního typu ve prospěch topného plynu, elektřiny, centrálního zásobování teplem (CZT) nebo využití OZE;

b) náhradu ekologického topného systému (plynové kotle, kotle na biomasu, elektrokotle, tepelných čerpadel) topným systémem využívajícím OZE;

c) náhradu lokálních topidel (elektrické přímotopy, plynová topidla typu WAW apod.) vytápěním centrálního typu (elektrický kotel, plynový kotel, CZT nebo OZE);

d) rekonstrukce plynového vytápění ve prospěch zdrojů s vyšší energetickou účinností – výměna původního plynového kotle za nový (plynový kondenzační či elektrický);

e) ohřev vody a přitápění solárními kolektory na ohřev vody;

f) využití OZE v novostavbách.

2) Dotace se nevztahuje na:

a) jiné než kondenzační plynové kotle;

b) topný systém využívající topný plyn, elektřinu nebo centrální zásobování teplem, nainstalovaný v novostavbě a nové půdní vestavbě (nevztahuje se na OZE);

c) body 1) d) f) v případě bytu, který je v katastru nemovitostí veden jako stavba pro rodinnou rekreaci;

d) přechod z centrálního zásobování teplem (CZT) na jakoukoliv jinou formu vytápění;

e) decentralizaci plynových kotelen (náhrada kotelny samostatnými zdroji pro jednotlivé byty);

f) mobilní klimatizační jednotky;

g) ekologický zdroj, na který byla přidělena dotace z jiného dotačního titulu.

Další informace najdete na výše uvedených stránkách, popřípadě na tel. 23600 4314 nebo e-mailu dotace.topeni@praha.eu.