Vážení podnikatelé a spotřebitelé,

dovolujeme si Vás upozornit na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky, na základě kterého se až do odvolání omezuje výkon některých podnikatelských činností. Opatření zároveň stanovuje pravidla, za kterých je možné jednotlivé služby poskytovat. Tímto opatřením se ruší mimořádné opatření ze dne 2. června 2020, č. j.: MZDR 20581/2020-5/MIN/KAN. Podrobnosti uvádíme níže.

Obecná pravidla

Provozovatelé musejí dodržovat zejména následující pravidla:

 • aktivně bránit tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech od sebe, než jsou 2 metry s výjimkou členů domácnosti nebo osob blízkých a to včetně řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy 2 metry mezi zákazníky,
 • umístit dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 • zajistit informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel prostřednictvím reproduktorů v provozovně.

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Omezení provozní doby u stravovacích provozů

Od 15. 5. 2020 je omezen provoz provozoven stravovacích služeb tak, že se jejich provozovatelům zakazuje připustit přítomnost veřejnosti v provozovnách stravovacích služeb v čase mezi 23: 00 hodinou a 6: 00 hodinou, s výjimkou:

 • venkovních prostor provozovny stravovacích služeb,
 • provozoven, které neslouží pro veřejnost (např. zaměstnanecké stravování, stravování poskytovatelů zdravotních služeb a sociálních služeb, ve vězeňských zařízeních),
 • prodeje mimo provozovnu stravovacích služeb (např. výdejovým okénkem nebo prodej jídla s sebou bez vstupu do provozovny).

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Stravování

Provozovatelé stravovacích služeb musejí dodržovat následující pravidla:

 • usadit zákazníky tak, aby mezi nimi byl odstup alespoň 1, 5 metru, s výjimkou zákazníků sedících u jednoho stolu,
 • venkovní prostory provozovny uspořádat tak, aby sedící zákazníci ve kterékoliv části nebyli ve vzdálenosti kratší než 1,5 metru od kolemjdoucích osob, ledaže venkovní prostory provozovny od okolí dělí pevná bariéra bránící šíření kapének z dýchacích cest,
 • aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 1,5 metru, včetně čekací zóny provozovny,
 • při vstupu do vnitřních i venkovních prostor provozovny stravovacích služeb zajistit možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • zajistit, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech provozovny udržovali povinný odstup,
 • dezinfekci židlí a stolů provést před usazením každé nové skupiny zákazníků,
 • v případě prodeje přes výdejové okénko provést dezinfekci výdejového okénka alespoň každé 2 hodiny,
 • zákazník nemá povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest v době konzumace potravin a pokrmů včetně nápojů u stolu,
 • v případě, že pracovník provozovny má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID19, zamezit jeho přístupu do provozovny,
 • postupovat tak, aby byli zákazníci vedení k dodržování všech opatření.

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Potraviny

U samoobslužného prodeje potravin prodejci musejí zákazníkům poskytovat bezplatně jednorázové rukavice nebo jiný obdobný ochranný prostředek na ruce (např. mikrotenový sáček).

Prodejci nebaleného pečiva musejí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit, aby v místě odběru pečiva nedocházelo ke shlukování osob a
 • prodejní místo vybavit pomůckami osobní hygieny.

Provozovatelé farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť musejí dodržovat následující pravidla:

 • zajistit odstupy mezi stánky, stolky nebo jinými prodejními místy nejméně 2 metry,
 • aktivně zajišťovat, aby zákazníci mezi sebou udržovali odstup nejméně 1,5 metru ve venkovních prostorech a 2 metry ve vnitřních prostorech tržišť,
 • umístit nádoby s dezinfekčními prostředky u každého prodejního místa,
 • prodávat zboží bez možnosti ochutnávky nebo konzumace potravin a pokrmů.

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Oděvy a obuv

Prodejci oděvů a obuvi musejí dodržovat následující pravidla zejména:

 • umožnit zkoušení oděvů a obuvi  až po předchozí dezinfekci rukou zkoušející osobou,
 • při vrácení oděvů v rámci reklamace apod. oděvy uložit po dobu 24 hodin odděleně od ostatního zboží a teprve poté jej  znovu nabízet zákazníkům.

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Činnosti, při nichž dochází k porušování integrity lidské kůže

Provozovatelé musejí dodržovat následující pravidla zejména:

 • u vstupu do provozovny zajistit dezinfekci rukou pro zákazníky,
 • pokud má provozovna čekárnu, usadit zákazníka tak, aby mezi ním a dalšími zákazníky byl rozestup alespoň 2 metry,
 • pokud v místnosti pracuje více pracovníků současně, oddělit jednotlivá pracoviště plentou,
 • křeslo/lehátko po každém zákazníkovi vydezinfikovat.

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Holičství a kadeřnictví

Provozovatelé holičství a kadeřnictví musejí dodržovat následující pravidla:

 • holič nebo kadeřník musí při výkonu své práce používat ochranu dýchacích cest, bránící šíření kapének,
 • v případě, že holič nebo zákazník má tělesnou teplotu 37 °C a vyšší nebo jiné příznaky onemocnění COVID 19, zamezit jeho přístupu do provozovny holičství nebo kadeřnictví,
 • zabezpečit dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou,
 • na záchodech používat antibakteriální mýdla, dezinfekční prostředky pro dezinfekci rukou a jednorázové ručníky.

Podrobné znění opatření naleznete zde.

Ubytování

Provozovatelé ubytovacích zařízení musejí dodržovat následující pravidla:

 • aktivně bránit shromažďování osob ve vzájemné vzdálenosti menší než 2 metry s výjimkou členů domácnosti,
 • při vstupu do prostor ubytovacího zařízení a na záchodech zajistit možnost dezinfekce rukou pro zákazníky,
 • zajistit, aby zákazníci při pohybu po vnitřních prostorech udržovali povinný odstup,
 • pravidelně provádět dezinfekci ploch, kterých se dotýkají ruce,
 • vypracovat materiály s informacemi pro zákazníky s vysvětlením platných protiepidemických opatření,
 • před ubytováním nového zákazníka provést dezinfekci pokoje a všech kontaktních ploch, předmětů, které jsou hosty používány (např. telefon, dálkové ovládání televize), koupelny a záchodu.

Podrobné znění opatření naleznete zde.