Skvělé hodnocení a celou požadovanou dotaci z Operačního programu Jan Amos Komenský na čtvrtý běh projektu Místní akční plán (MAP) rozvoje vzdělávání IV – MČ Praha 1 (CZ.02.02.XX/00/23_017/0008328) získala městská část Praha 1. Cílem projektu, který MČ realizuje od roku 2016, je rozvíjet spolupráci všech zúčastněných aktérů vzdělávání v daném území. Unikátní je v tom, že využívá principy místního akčního plánování a nabízí možnost zapojení co největšího počtu aktérů do společného plánování a zkvalitňování vzdělávání na Praze 1.

Projekt MAP IV je naplánován na 23 měsíců. Ihned po jeho zahájení, tj. 1. února 2024, sestavil Odbor školství akceschopný projektový tým, jehož součástí jsou tři pracovní skupiny: pro financování, rovné příležitosti a podporu moderních didaktických forem vedoucích k rozvoji klíčových kompetencí. Tým je složený z odborníků na oblast vzdělávání s dlouholetou praxí – ředitelů škol, učitelů-lídrů, zástupců zřizovatele a expertů na tvorbu strategických dokumentů.

Místostarosta a radní pro školství David Bodeček zdůraznil: „Jsem rád, že jsme jedna z prvních městských částí Prahy, které dostaly od Ministerstva školství důvěru ke spuštění projektu, na jehož přípravě jsme pracovali několik měsíců. Děkuji paní Andělové i mému týmu ze školství. V projektu jsou připraveny zajímavé aktivity pro všechny aktéry ve vzdělávání, nejen pro pedagogy, děti a žáky, ale také pro rodiče. Bylo pro mě důležité, aby projekt zahrnul klíčová témata boje proti šikaně a kyberšikaně, sebepoškozování, hledání sebe sama i schopnosti argumentace.”

Do projektu se zapojilo dvacet devět mateřských a základních škol, z nichž dvanáct je zřizováno přímo městskou částí. Kromě zástupců škol se plánování priorit ve vzdělávání aktivně zúčastní také zřizovatelé škol s rozdílnou právní formou, organizace neformálního vzdělávání, neziskové organizace, rodiče i veřejnost žijící na území městské části.

„Jsem moc ráda, že Praha 1 dostala možnost pokračovat v tomto projektu, který propojuje různé aktéry vzdělávání a zároveň vytváří dlouhodobé plány v oblasti investičních i neinvestičních priorit školství. Těším se také na další spolupráci s týmem odborníků, kteří se podílí na realizaci projektu,“ říká Zuzana Andělová, projektová manažerka.

V rámci projektu, jehož hlavním výstupem je strategický dokument MAP IV, budou aktualizovány dokumenty koncepční povahy jako je Strategický rámec MAP do roku 2028 nebo Akční plány na školní roky 2025/2026, 2026/2027 a 2027/2028. Tvorba dokumentů a společné plánování usnadní také realizaci dalších aktivit; podporu získají zajímavé aktivity pro pracovníky ve vzdělávání, děti a žáky i rodiče.

Pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol jsou připraveny workshopy a webináře k aktuálním tématům – prevence a intervence šikany u žáků ZŠ, setkání nejen s matematikou, práce s heterogenní vícejazyčnou třídou, rovné příležitosti pro všechny, práce s třídním kolektivem či rizika online prostředí. Děti a žáci škol se mohou těšit např. na matematický kemp, povídání o pejskovi a kočičce s canisterapeutickým psem, Divadlo utlačovaných pro žáky 9. tříd ZŠ, setkání s inspirativní osobností nebo setkání zástupců žáků 2. stupně ZŠ s představitelem místní samosprávy.

Rodičům jsou určeny mimo jiné Kavárny pro rodiče, kde budou pod vedením odborníků probírána různá zajímavá témata. Všem aktivitám projektu jsou společné moderní didaktické formy výuky, důraz je kladen na interaktivní formu aktivit a nové trendy ve vzdělávání.