Pravidla pro přidělení obytné místnosti bytovém domě MČ Praha 1 – PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Mgr. Šárka Kubínová, ☎ 221 097 465, e-mail: sarka.kubinova@praha1.cz, číslo dveří 300

Potřebujete:

 • Žádost o prodloužení pronájmu obytné místnosti – PDF
 • další doklady uvedené v Žádosti o prodloužení pronájmu obytné místnosti.

Podmínky:

 1. Smlouvu o užívání obytné místnosti lze prodloužit max. o jeden rok, a to opakovaně, na základě „Žádosti o prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26, Praha 1“ (dále jen „žádost o prodloužení nájmu“), přičemž tato musí být podána nejpozději 2 měsíce před uplynutím doby nájmu.
 2. Žádost o prodloužení nájmu spolu se všemi požadovanými doklady uvedenými v žádosti o prodloužení nájmu se podává k rukám Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, a to na předepsaném formuláři, který je dostupný na Odboru sociálních věcí a zdravotnictví a na webových stránkách Městské části Praha 1 (www.praha1.cz). Žádost se doručuje osobně na Odbor sociálních věcí a zdravotnictví či na podatelnu Úřadu městské části Praha 1 nebo doporučeně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1.
 3. Žadatel/ka je povinen/na se na písemnou výzvu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví dostavit ve stanovené lhůtě k osobnímu projednání své žádosti o prodloužení nájmu za účelem jejího upřesnění či doplnění, příp. se podrobit se sociálnímu šetření.
 4. Žadatel/ka je povinen/na neprodleně písemně oznámit jakékoli změny v žádosti o prodloužení nájmu či požadovaných dokladech.
 5. Nájemní smlouva může být prodloužena, jestliže žadatel/ka:
  a) doručí včas řádně vyplněnou žádost o prodloužení nájmu spolu se všemi požadovanými doklady,
  b) nadále splňuje základní podmínky pro uzavření nájemní smlouvy uvedené v § 1 těchto pravidel,
  c) plní řádně své povinnosti vyplývající mu/jí z nájemního vztahu.

Postup:

 1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví přijme podanou žádost o prodloužení nájmu, ověří správnost, pravdivost a úplnost uvedených údajů a požadovaných dokladů a vyhodnotí ji z hlediska souladu s § 1 těchto pravidel.
 2. Pokud žadatel/ka:
  a) nedoručí včas řádně vyplněnou žádost o prodloužení nájmu spolu se všemi požadovanými doklady,
  b) nebude splňovat některou ze základních podmínek stanovených v § 1 těchto pravidel,
  c) předloží nedostatečně vyplněnou žádost o prodloužení nájmu či nepředloží všechny požadované doklady a bez vážných důvodů se nedostaví na výzvu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví k osobnímu projednání této žádosti za účelem jejího upřesnění či doplnění,
  d) uvede v žádosti o prodloužení nájmu či požadovaných dokladech nepravdivé nebo zkreslené údaje či informace,
  e) nepodrobí se na výzvu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví sociálnímu šetření,
  bude jeho/její žádost o prodloužení nájmu zamítnuta, aniž by byla předložena k posouzení a projednání. O této skutečnosti bude žadatel/ka písemně informován/a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví. V takovémto případě nebude nájemní smlouva prodloužena a žadatel/ka bude povinen/na obytnou místnost v bytovém domě vyklidit a předat Městské části Praha 1 zpět, a to nejpozději ke dni skončení nájmu.
 3. Žádost o prodloužení nájmu spolu se všemi požadovanými doklady předloží Odbor sociálních věcí a zdravotnictví k posouzení Komisi sociální Rady městské části Praha 1 jakožto poradnímu orgánu Rady městské části Praha 1 s tím, že tato prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě doporučí či nedoporučí. Závěry z jednání komise budou podkladem pro následné jednání Rady městské části Praha 1.
 4. O prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě rozhoduje Rada městské části Praha 1 usnesením. Pokud Rada městské části Praha 1 prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě schválí, vyhotoví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve lhůtě určené v usnesení rady, kterým bylo rozhodnuto o prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě konkrétnímu žadateli/ce, v souladu s tímto usnesením dodatek ke Smlouvě o užívání obytné místnosti a předloží ho k podpisu starostovi Městské části Praha 1. Žadatel/ka bude písemně vyzván/a k podpisu dodatku, který je povinen/na podepsat do 14 kalendářních dnů od doručení výzvy. Pokud Rada městské části Praha 1 prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě neschválí, informuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve lhůtě určené v usnesení rady, kterým bylo rozhodnuto o neprodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě konkrétnímu žadateli/ce, písemně o této skutečnosti žadatele/ku a vyzve jej/jí k vyklizení obytné místnosti v bytovém domě a jejímu předání zpět Městské části Praha 1.
 5. Nájem obytné místnosti v bytovém domě se prodlužuje dodatkem ke Smlouvě o užívání obytné místnosti. Rada městské části Praha 1 ve svém usnesení, kterým rozhodla o prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě konkrétnímu žadateli/ce, stanoví dobu, o kterou bude nájemní smlouva prodloužena.

Splnění podmínek pro prodloužení nájemního vztahu automaticky nezakládá právo na prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě.

Na prodloužení nájmu obytné místnosti v bytovém domě není právní nárok.