Bytový dům, Ve Smečkách 594/26, Praha 1

Pravidla pro přidělení obytné místnosti bytovém domě MČ Praha 1PDF

Legislativa:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Vyřizuje:

 • Odbor sociálních věcí – Oddělení sociální pomoci

Kontakt:

Potřebujete:

 • Žádost o přidělení obytné místnosti – PDF
 • Čestné prohlášení k žádosti o přidělení obytné místnosti – PDF
 • další doklady uvedené v Žádosti o přidělení obytné místnosti

Podmínky:

Obytnou místnost v bytovém domě lze poskytnout na základě „Žádosti o přidělení obytné místnosti v bytovém domě Ve Smečkách 594/26, Praha 1“ (dále jen „žádost“), přičemž žadatel/ka musí ke dni podání žádosti splňovat tyto základní podmínky:

a) dosáhl/a věku 18 let,
b) je aktuálně hlášen/a k trvalému pobytu na Praze 1 minimálně po dobu dvou let,
c) není vlastníkem, spoluvlastníkem ani nájemcem nemovitosti určené k bydlení nebo nemovitosti sloužící k rekreačním či jiným ubytovacím účelům (výjimku představuje byt pronajatý Městskou částí Praha 1, který je žadatel/ka v případě přidělení obytné místnosti v bytovém domě povinen/na před uzavřením nájemní smlouvy vrátit Městské části Praha 1 zpět), ani členem bytového družstva,
d) nemá žádné nevypořádané finanční závazky vůči MČ Praha 1 nebo má uzavřenou dohodu o uznání dluhu a o splátkách se splátkovým kalendářem, který řádně plní,
e) disponuje finančními prostředky, které mu/jí umožní hradit náklady na užívání obytné místnosti v bytovém domě,
f) je po zdravotní stránce soběstačný/á.

Podmínku bodu a), c), d), e) a g) musí splňovat i osoby uvedené v žádosti, které mají s žadatelem/kou obytnou místnost v bytovém domě užívat.

Postup:

 1. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví přijme podanou žádost, ověří správnost, pravdivost a úplnost uvedených údajů a požadovaných dokladů, vyhodnotí žádost z hlediska souladu s § 1 těchto pravidel a zapíše ji do evidence.
 2. Pokud žadatel/ka:
  a) popř. osoba uvedená v žádosti, která má s žadatelem/kou obytnou místnost v bytovém domě užívat, nebude splňovat některou ze základních podmínek stanovených v § 1 těchto pravidel,
  b) předloží nedostatečně vyplněnou žádost či nepředloží všechny požadované doklady a bez vážných důvodů se nedostaví na výzvu Odboru sociálních věcí a zdravotnictví k osobnímu projednání žádosti za účelem jejího upřesnění či doplnění,
  c) uvede v žádosti či požadovaných dokladech nepravdivé nebo zkreslené údaje či informace, bude jeho/její žádost zamítnuta, aniž by byla předložena k posouzení a projednání a zařazena do evidence. O této skutečnosti bude žadatel/ka písemně informován/a Odborem sociálních věcí a zdravotnictví.
 3. Vedoucí Odboru sociálních věcí a zdravotnictví provádí kontrolu všech podaných žádostí, přičemž je oprávněn v případech hodných zřetele zařadit do evidence a předložit k posouzení i žádosti dle § 2 odst. 2. písm. a) až c) těchto pravidel.
 4. Zaevidovanou žádost spolu se všemi požadovanými doklady předloží Odbor sociálních věcí a zdravotnictví k posouzení Komisi sociální Rady městské části Praha 1 jakožto poradnímu orgánu Rady městské části Praha 1 s tím, že komise přidělení obytné místnosti v bytovém domě doporučí či nedoporučí. Závěry z jednání komise budou podkladem pro následné jednání Rady městské části Praha 1.
 5. O přidělení obytné místnosti v bytovém domě rozhoduje Rada městské části Praha 1 usnesením. Pokud Rada městské části Praha 1 přidělení obytné místnosti v bytovém domě schválí, vyhotoví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve lhůtě určené v usnesení rady, kterým bylo rozhodnuto o přidělení obytné místnosti v bytovém domě konkrétnímu žadateli/ce, v souladu s tímto usnesením Smlouvu o užívání obytné místnosti (dále též „nájemní smlouva“) a předloží ji k podpisu starostovi Městské části Praha 1. Žadatel/ka bude písemně vyzván/a k podpisu nájemní smlouvy, kterou je povinen/na podepsat do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy; ve výjimečných a odůvodněných případech lze tuto lhůtu prodloužit o 15 kalendářních dnů. Pokud Rada městské části Praha 1 přidělení obytné místnosti v bytovém domě neschválí, informuje Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ve lhůtě určené v usnesení rady, kterým bylo rozhodnuto o nepřidělení obytné místnosti v bytovém domě konkrétnímu žadateli/ce, písemně o této skutečnosti žadatele/ku.

Nájem obytné místnosti je poskytován na základě Smlouvy o užívání obytné místnosti. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to max. jeden rok ode dne uzavření.

Splnění základních podmínek automaticky nezakládá právo na přidělení obytné místnosti v bytovém domě. Na přidělení obytné místnosti v bytovém domě není právní nárok. Každá žádost je posuzována individuálně, zejména s ohledem na sociální potřebnost žadatele/ky.