Formuláře:

 • Formulář žádosti o odnětí pozemku ze ZPF – DOC

Legislativa:

Jak postupovat, když potřebuji požádat o vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu.

Kde žádat?

 • Na Odboru životního prostředí a čistoty ÚMČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1

Vyřizuje:

 • Miloslav Říha

Kontakt:

Postup:

 • Vyplněnou žádost se všemi požadovanými přílohami podáte na péče o veřejný prostor ÚMČ Praha 1.

Potřebujete:

vyplněný formulář žádosti

přílohy:

 • výpis z katastru nemovitostí
 • snímek pozemkové mapy se zákresem navrhovaného odnětí
 • situaci zastavění
 • vyjádření OÚR MHMP nebo stavebního úřadu ÚMČ Praha 1, že navrhovaná stavba je v souladu s územním plánem
 • souhlas všech vlastníků a nájemců dotčeného pozemku
 • vyjádření Pozemkového fondu ČR ( pokud je vlastníkem stát)
 • předběžná bilance skrývky kulturních vrstev půdy a návrh způsobu jejich využití
 • výpočet odvodů za odnětí
 • plán rekultivace ( pokud má být plocha po ukončení účelu odnětí uvedena do půdního fondu nebo zalesněna)

Lhůta k vyřízení:

 • 30 dnů