Formuláře

 • Žádost o povolení tomboly – DOC
 • Vyúčtování tomboly – DOC
 • Protokol o slosování tomboly – DOC
 • Ohlášení hazardní hry – DOC
Jak získat povolení k tombole nebo loterii

Vyřizuje:

 • Hana Vrtišková, vedoucí oddělení místních příjmů, tel. č.: 221 097 282, 5. patro, dveře č. 511, e-mail: hana.vrtiskova@praha1.cz
 • Oddělení  místních příjmů Odboru finančního ÚMČ Prahy 1, Vodičkova 681/18.
 • Úřední hodiny: Po a St 8:00 – 18:00 hod.

Potřebujete:

 • Vyplněnou žádost o povolení tomboly, Výpis z evidence Rejstříku trestů žadatele, případně zplnomocnění statutárním orgánem ve věci žádosti o povolení provozování tomboly,  Výpis z evidence  Rejstříku trestů loterního zástupce,  občanský průkaz, rozpočet tomboly, herní plán, čestné prohlášení žadatele o tom, že je tuzemskou právnickou osobou bez zahraniční majetkové účasti.

Správní a místní poplatky:

 • Před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly je nutné uhradit správní poplatek, ve výši  Kč 5.000,-. Povolující  orgán vystaví vyplněnou poštovní poukázku, kterou žadatel uhradí v přízemí v pokladně Odboru služeb a informací Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.
 • Ministr financí podle ust. § 260 odst. 1 písm. a) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z moci úřední rozhodl o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování tomboly ve výši Kč 4.500,-, účinnost od 2.února 2012. Správní poplatek ve výši Kč 500,- pro rok 2012 je splatný před vydáním povolení.

Postup:

 • Podáním „Žádosti o povolení tomboly“ osobně, poštou s doložením:
 • Výpis z evidence Rejstříku trestů
 • Rozpočet tomboly
 • Herní plán
 • Čestné prohlášení  dle ust. § 4 odst. 4 zákona čís. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. Povolení nelze vydat tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí ani právnické osobě ve které má tato společnost  majetkouvou účast.
 • Před vydáním rozhodnutím o povolení tomboly je nutné uhradit správní poplatek ve výši Kč 5.000,-.

Lhůta k vyřízení:

 • Na základě žádosti povolující orgán ÚMČ Prahy 1  vydá rozhodnutí o povolení do 30 dnů.

Odvolávací orgán:

 • Odbor daní, poplatků a cen Magistrátu hl. m. Prahy, Jungmanova 35/29, Praha 1

Správní a místní poplatky:

 • Před vydáním rozhodnutí o povolení tomboly je nutné uhradit správní poplatek, ve výši  Kč 5.000,-. Povolující  orgán vystaví vyplněnou poštovní poukázku, kterou žadatel uhradí v přízemí v pokladně Odboru služeb a informací Úřadu městské části Praha 1, Vodičkova 18.
 • Ministr financí podle ust. § 260 odst. 1 písm. a) zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, z moci úřední rozhodl o prominutí části správního poplatku za přijetí žádosti o vydání povolení k provozování tomboly ve výši Kč 4.500,-, účinnost od 2.února 2012. Správní poplatek ve výši Kč 500,-  pro rok 2012 je splatný před vydáním povolení.

Sankce:

 • Pokutu až do výše 150.000,-  Kč uloží obec právnické osobě, která v jejím správním obvodu provozuje loterii, tombolu bez povolení, které by byla oprávněna tato obec vydat, nebo je provozuje  v rozporu se zákonem č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Ostatní doplňující informace:

 • Loterní zástupce zajistí nejpozději do 60 dnů po skončení lhůty pro vyzvednutí výher  vyúčtování  tomboly a předloží (zašle poštou) protokol o průběhu slosování povolujícímu  orgánu.
 • Změnou obecně závazné vyhlášky čís. 18/2011 Sb. hl.m. Prahy, kterou se stanoví místa a čas, na kterých se provozují loterie a jiné podobné hry, byla vypuštěna místa na kterých se provozovaly výherní hrací přístroje.