Nabývání státního občanství České republiky osob narozených v době od 1.10.1949 do 7.5.1969

Formuláře:

 • Nabývání SO ČR dle § 33 – PDF, DOC

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení      telefon email  č. dveří 
 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
 Liliana Dvořáková  221 097 432 liliana.dvorakova@praha1.cz  112
 Marie Fršlínková  221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Hanzlíková  221 097 152 monika.hanzlikova@praha1.cz  111
 Jana Konvalinková  221 097 113 jana.konvalinkova@praha1.cz  113
 Bc. Jana Pluskalová, DiS.  221 097 733 jana.pluskalova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz 110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození prohlašovatele

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ustanovení tohoto paragrafu se správní poplatek nevybírá.
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem. K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení      telefon email  č. dveří 
 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
 Liliana Dvořáková  221 097 432 liliana.dvorakova@praha1.cz  112
 Marie Fršlínková  221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Hanzlíková  221 097 152 monika.hanzlikova@praha1.cz  111
 Jana Konvalinková  221 097 113 jana.konvalinkova@praha1.cz  113
 Bc. Jana Pluskalová, DiS.  221 097 733 jana.pluskalova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz 110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Postup:

 • Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, která se narodila v době od 1.10.1949 do 7.5.1969 mimo území Československé republiky a jeden z jejích rodičů byl ke dni jejího narození československým státním občanem a k 1.1.1969 se stal nebo by se k tomuto dni stal českým státním občanem.
 • Prohlášení lze podat nejpozději do 1 roku od data nabytí účinnosti tohoto zákona.

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, případně doklad o rozvodu manželství nebo zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad prokazující československé státní občanství jednoho z rodičů ke dni narození prohlašovatele

Lhůta k vyřízení:

 • K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ustanovení tohoto paragrafu se správní poplatek nevybírá.

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.