Nabývání státního občanství osob se státním občanství České a Slovenské Federativní Republiky a jejich potomků v přímé linii

Formuláře

 • Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 32 – PDF, DOC

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení    

 telefon

email 

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
 Marie Fršlínková  221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Májová  221 097 152 monika.majova@praha1.cz  111
 Bc. Kateřina Svobodová  221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz  113
 Bc. Blanka Drožová  221 097 432 blanka.drozova@praha1.cz  103
 Lenka Lacková  221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz  110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

K prohlášení fyzické osoby:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. rozsudek o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad o to, že žadatel není občanem Slovenské republiky

K prohlášení za dítě je třeba dále připojit:

 • rodný list dítěte
 • souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, je-li prohlášení činěno opatrovníkem
 • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem. K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení

telefon

email

č. dveří

Ing. Jitka Horáčková 221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz 106
Marie Fršlínková 221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz 112
Monika Hanzlíková 221 097 152 monika.hanzlikova@praha1.cz 111
Monika Fučíková 221 097 432 monika.fucikova@praha1.cz 112
Jana Konvalinková 221 097 113 jana.konvalinkova@praha1.cz 113
Bc. Jana Pluskalová, DiS. 221 097 733 jana.pluskalova@praha1.cz 110
Stanislava Sábová 221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz 113
Markéta Štosová 221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz 110
Jitka Zimmermannová 221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz 111

Postup:

Státní občanství České republiky může nabýt prohlášením fyzická osoba,

 • která byla k 31.12.1992 státním občanem České a Slovenské Federativní republiky a nebyla českým státním občanem ani státním občanem Slovenské republiky (nabytí státního občanství není umožněno fyzické osobě, která je ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky)
 • která je v přímé linii potomkem bývalého občana (dle předchozího odstavce), pokud nebyla státním občanem České republiky ani státním občanem Slovenské republiky

Do prohlášení lze zahrnout i dítě, pro dítě lze učinit rovněž samostatné prohlášení.

Potřebujete:

K prohlášení fyzické osoby:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, příp. rozsudek o rozvodu manželství či zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • doklad o to, že žadatel není občanem Slovenské republiky

K prohlášení za dítě je třeba dále připojit:

 • rodný list dítěte
 • souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem
 • pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníka, je-li prohlášení činěno opatrovníkem
 • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem

Lhůta k vyřízení:

 • K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.