Nabývání státního občanství České republiky některých bývalých českých nebo čekoslovenských státních občanů

Formuláře:

 • Prohlášení o nabytí SO ČR dle § 31 – PDF, DOC
Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1,Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení      telefon email 

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144  jitka.horackova@praha1.cz  106
 Marie Fršlínková  221 097 499  marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Májová  221 097 152  monika.majova@praha1.cz  111
 Bc. Kateřina Svobodová  221 097 113  katerina.svobodova@praha1.cz  113
 Ing. Tereza Jirková  221 097 526  tereza.jirkova@praha1.cz  112
 Lenka Lacková  221 097 733  lenka.lackova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114  stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138  marketa.stosova@praha1.cz  110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425  jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
 • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem. K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1,Vodičkova 18,  115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení telefon email

č. dveří

Ing. Jitka Horáčková 221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz 106
Marie Fršlínková 221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz 112
Monika Májová 221 097 152 monika.majova@praha1.cz 111
Ing. Tereza Jirková 221 097 526 tereza.jirkova@praha1.cz 112
Bc. Kateřina Svobodová 221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz 113
Lenka Lacková 221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz 110
Stanislava Sábová 221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz 113
Markéta Štosová 221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz 110
Jitka Zimmermannová 221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz 111

Postup:

Prohlášením o nabytí státního občanství České republiky může nabýt státní občanství ČR fyzická osoba, která pozbyla české nebo českolovenské státní občanství přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v případě, že:

 • se nejednalo o pozbytí československého státního občanství podle ústavního dekretu prezidenta republiky o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské nebo podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
 • se nejedná o československého státního občana, který se ke dni 1.1.1969 stal, nebo by se k tomuto datu stal státním občanem Slovenské socialistické republiky, anebo po 1.1.1969 nabyl státní občanství Slovenské socialistické republiky nebo Slovenské republiky a je dosud jejím občanem.

Prohlášení může učinit bývalý československý státní občan, který měl před odchodem do ciziny trvalý pobyt na území České republiky nebo České socialistické republiky, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Fyzická osoba, jejíž alespoň jeden z rodičů nebo prarodičů je nebo byl bývalým občanem podle prvního odstavce, může státní občanství České republiky nabýt prohlášením, pokud není ke dni učinění prohlášení státním občanem Slovenské republiky.

Samostaně mohou prohlášení učinit také rodiče nebo jeden z nich pro své dítě.

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, doklad o vzniku registrovaného partnerství, popř. doklad o rozvodu manželství, doklad o zániku partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • rodné listy rodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
 • rodné listy prarodičů, jejich oddací list, popř. doklad o rozvodu manželství nebo úmrtní listy (je-li to nezbytné pro učinění prohlášení)
 • doklad prokazující datum a způsob pozbytí českého či československého státního občanství prohlašovatele
 • rodný list dítěte
 • souhlas druhého rodiče s nabytím státního občanství České republiky nebo pravomocné rozhodnutí soudu o ustanovení opatrovníkem
 • souhlas dítěte staršího 15 let s úředně ověřeným podpisem

Lhůta k vyřízení:

 • K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.