Nabývání státního občanství osob s trvalým pobytem na území České republiky

Formuláře:

 • Prohlášení o nabytí SOCŘ dle § 35 – PDF, DOC

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení      telefon email  č. dveří 
 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
 Marie Fršlínková  221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Májová  221 097 152 monika.majova@praha1.cz  111
 Bc. Kateřina Svobodová  221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz  113
 Bc. Blanka Drožová  221 097 432 blanka.drozova@praha1.cz  103
 Lenka Lacková  221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz  110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let  pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem. K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení telefon email č. dveří
Ing. Jitka Horáčková 221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz 106
Marie Fršlínková 221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz 112
Monika Hanzlíková 221 097 152 monika.hanzlikova@praha1.cz 111
Monika Fučíková 221 097 432 monika.fucikova@praha1.cz 112
Jana Konvalinková 221 097 113 jana.konvalinkova@praha1.cz 113
Bc. Jana Pluskalová, DiS. 221 097 733 jana.pluskalova@praha1.cz 110
Stanislava Sábová 221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz 113
Markéta Štosová 221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz 110
Jitka Zimmermannová 221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz 111

Postup:

Prohlášení může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba nejpozději do 3 let od dosažení věku 18 let, pokud:

 • má na území České republiky povolen trvalý pobyt
 • nejpozději ve věku 10 let se až k datu prohlášení nejméně dvě třetiny této doby oprávněně zdržuje na území České republiky
 • nebyla pravomocně odsouzena pro trestný čin nebo provinění, pokud se na ni nehledí jako by nebyla odsouzena

Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, avšak je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2014) starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí státního občanství taktéž.

Potřebujete:

 • rodný list
 • oddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list manžela nebo partnera
 • doklad o bezúhonnosti ve státech, ve kterých po dosažení věku 15 let  pobýval nepřetržitě alespoň 6 měsíců

Lhůta k vyřízení:

 • Osoba, která splňuje výše uvedené podmínky, avšak je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona (1.1.2014) starší 21 let, může do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona učinit prohlášení o nabytí státního občanství taktéž.
 • K nabytí státního občanství České republiky dochází dnem převzetí listiny o nabytí státního občanství České republiky.

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky se hradí správní poplatek ve výši 500,- Kč

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.