Nabývání státního občanství České republiky osob, kterým byl vydán neoprávněně doklad o státním občanství České republiky

Formuláře:

 • Nabývání SO ČR dle § 34 – PDF, DOC

Související ŽS:

Základní informace

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení    

 telefon

email 

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
 Marie Fršlínková  221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Májová  221 097 152 monika.majova@praha1.cz  111
 Bc. Kateřina Svobodová  221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz  113
 Ing. Tereza Jirková  221 097 526 tereza.jirkova@praha1.cz  112
 Lenka Lacková  221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz  110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Potřebujete:

 • rodný list
 • odddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, dklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • všechny doklady prokazující existenci státního občanství České rpeubliky, které byly v minulosti vydány a kterými disponuje

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ustanovení tohoto paragrafu se správní poplatek nevybírá.
Rozšířené informace

Kde žádat?

 • K přijetí prohlášení je příslušný krajský úřad dle místa trvalého pobytu, popř. posledního trvalého pobytu prohlašovatele v ČR. Pokud prohlašovatel takový pobyt nikdy neměl, příslušný je Úřad městské části Praha 1. V cizině lze učinit prohlášení před zastupitelským úřadem. K přijetí prohlášení za dítě, které se zdržuje na území České republiky v souladu s jinými právními předpisy, pokud bylo svěřeno do náhradní péče, je příslušné Ministerstvo vnitra ČR.

Vyřizuje:

 • Odbor matrik, oddělení státního občanství, ÚMČ Praha 1, Vodičkova 18, 115 68 Praha 1

Kontakt:

Jméno a příjmení    

 telefon

email 

č. dveří 

 Ing. Jitka Horáčková  221 097 144 jitka.horackova@praha1.cz  106
 Marie Fršlínková  221 097 499 marie.frslinkova@praha1.cz  112
 Monika Májová  221 097 152 monika.majova@praha1.cz  111
Ing. Tereza Jirková  221 097 526 tereza.jirkova@praha1.cz  112
 Bc. Kateřina Svobodová  221 097 113 katerina.svobodova@praha1.cz  113
 Lenka Lacková  221 097 733 lenka.lackova@praha1.cz  110
 Stanislava Sábová  221 097 114 stanislava.sabova@praha1.cz  113
 Markéta Štosová  221 097 138 marketa.stosova@praha1.cz  110
 Jitka Zimmermannová  221 097 425 jitka.zimmermannova@praha1.cz  111

Postup:

Prohlášením může nabýt státní občanství České republiky fyzická osoba, které byl neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství České republiky:

 • pokud byla v dobré víře o tom, že je státním občanem České republiky
 • za předpokladu, že takový doklad nebyl zrušen ve lhůtě 10 let ode dne jeho vydání

Potřebujete:

 • rodný list
 • odddací list, dokad o vzniku partnerství, případně doklad o rozvodu manželství, dklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • všechny doklady prokazující existenci státního občanství České rpeubliky, které byly v minulosti vydány a kterými disponuje

Lhůta k vyřízení:

 • Za nabytí státního občanství České republiky se považuje den vydání prvního dokladu prohlašovatele prokazujícího státní občanství České republiky.

Správní a místní poplatky:

 • Za přijetí prohlášení o nabytí státního občanství České republiky dle ustanovení tohoto paragrafu se správní poplatek nevybírá.

Sankce:

 • Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako prohlašovatel uvede v některém z prohlášení nepravdivý nebo neúplný údaj nebo uvede nepravdivý nebo neúplný údaj, který může mít zásadní vliv na rozhodnutí ve věci, anebo tento údaj zatají, v úmyslu neoprávněně získat jako účastník řízení o nabytí státního občanství České republiky, toto občanství, jako zákonný zástupce nebo opatrovník jednající za dítě jeho jménem v řízení o nabytí státního občanství České republiky tohoto dítěte, toto státní občanství.
 • Za tento přestupek lze uložit pokutu do 50 000,- Kč.