26.05.2015 Soubory hlasování 6. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 05262015_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 05262015_02.txt 05262015_03.txt 05262015_04.txt 05262015_05.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 05262015_06.txt 05262015_07.txt Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014
bod č. 3 05262015_08.txt Návrh na změnu obecně závazné vyhlášky č. 8/2008 o udržování čistoty na ulicích a jiných veřejných prostranstvích
bod č. 4 05262015_09.txt Připomínky Městské části Praha 1 k záměru hl. m. Prahy č. 1052 ze dne 12.05.2015 týkající se nové úpravy Obecně závazné vyhlášky č. 5/2013 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s provozováním pouliční umělecké produkce na veřejně přístupných místech
bod č. 5 05262015_10.txt Granty na opravu domovního fondu pro rok 2015
bod č. 6 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 7 05262015_11.txt 05262015_12.txt Správa domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 dle Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí ze dne 26.01.1996 – novace smlouvy
bod č. 8 05262015_13.txt Dodatek č. 2 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Revoluční se sídlem Praha 1, Revoluční 1247/26
bod č. 9 05262015_14.txt Změna Zřizovací listiny Nemocnice Na Františku
bod č. 10 05262015_15.txt 05262015_16.txt Koupě id. podílů na pozemku parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, vše v k. ú. Nové Město, obec Praha
bod č. 11 05262015_17.txt Koupě id. podílů na pozemku parc. č. 92, k. ú. Malá Strana, Praha 1, jehož součástí je dům čp. 23, k. ú. Malá Strana, Tomášská 10, Praha 1
bod č. 12 05262015_18.txt Uzavření nedořešené situace s ukončeným pronájmem nebytového prostoru v domě č. p. 24, k. ú. Josefov, Široká 4 a nevypořádané pohledávky MČ Praha 1 z období před rokem 2008 b) Prodej bytu č. 434/4 v objektu č. p. 434 Újezd 32, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 13 05262015_19.txt Žádost o změnu splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 654, k. ú. Staré Město, Templová 6
bod č. 14 05262015_20.txt Uzavření splátkového kalendáře na dlužné nájemné vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 1061, k. ú. Nové Město, Na Poříčí 37
bod č. 15 05262015_21.txt 05262015_22.txt Podmínky prodeje nemovité věci – pozemku č. parc. 816/2 a č. parc. 816/3, oba v k. ú. Nové Město, Praha 1 (Mikulandská 4, čp. 122)
bod č. 16 05262015_23.txt Prodej pozemku parc. č. 706 v k. ú. Malá Strana (U Lužického semináře 48, Praha 1)
bod č. 17 05262015_24.txt Žádost o splátkový kalendář na zaplacení dluhu na nájemném za užívání nebytového prostoru 316/103 v domě č. p. 316 k. ú. Staré Město, Krocínova 5, Praha 1
bod č. 18 05262015_25.txt Prodej bytových jednotek č. 357/1 a č. 357/2 na adrese č. p. 357, Vlašská 10, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu s „Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům“ dle UZ15_0093 ze dne 22.04.2015 – I. nabídka
bod č. 19 05262015_26.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 584/4, č. p. 584 Krakovská 1, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 20 05262015_27.txt Prodej bytu č. 611/15 v objektu č. p. 611 Týnská ulička 10, k. ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 21 05262015_28.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 964 a k pozemku parc. č. 449 se stavbou budovy č. p. 964, na adrese V Kotcích 24, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 22 05262015_29.txt Výběrová řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 23 05262015_30.txt Zrušení usnesení č. UZ13_0512 ze dne 17.10.2013 – Prodej společných prostor v domě čp. 1026, Havlíčkova 6 a odpovídajícího spoluvlastnického podílu na pozemku č. parc. 210, obojí v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 24 05262015_31.txt Záměr prodeje části bytové jednotky č. 637/12 v domě č. p. 637 na pozemku parc. č. 2043, k. ú. Nové Město, V Jámě 10, Praha 1
bod č. 25 05262015_32.txt Prodej části společných prostor v domě č. p. 735, Dlouhá 25, k. ú. Staré Město, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu
bod č. 26 05262015_33.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 27 05262015_34.txt Stanovisko Městské části Praha 1 k projektu: Dětské a dorostové detoxikační centrum (DaDDC), Vlašská 36, Praha 1