22.04.2015 Soubory hlasování 5. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 04222015_01.txt Úvod a Pořad jednání
bod č. 1 04222015_02.txt Ceny k architektonicko-výtvarné soutěži „O návrh pomníku dr. Milady Horákové“
bod č. 2 04222015_03.txt 04222015_04.txt 04222015_05.txt Stanovisko MČ Praha 1 k seznamu pořizovaných změn a došlých podnětů na změny Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále ÚP SÚ HMP) na území MČ Praha 1
bod č. 3 04222015_06.txt Přidělení finančních prostředků v rámci grantu JEDNIČKA PRO ROK 2015 – sociální oblast
bod č. 4 04222015_07.txt 04222015_08.txt Přidělení finančních prostředků pro Grantový program na podporu využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2015
bod č. 5 04222015_09.txt 04222015_10.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Grantů na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2015“
bod č. 6 04222015_11.txt 04222015_12.txt 04222015_13.txt 04222015_14.txt 04222015_15.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Grantů v oblasti kultury pro rok 2015“
bod č. 7 04222015_16.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „“Grantů na ochranu kulturního dědictví pro rok 2015″“
bod č. 8 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 9 04222015_17.txt 04222015_18.txt Projednání podnětu Zastupitelstvu MČ Praha 1 ve věci stavby bytového domu U milosrdných, Praha 1
bod č. 10 04222015_19.txt Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 11 04222015_20.txt Záměr prodeje pozemku parc. č. 73, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 12 04222015_21.txt Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 735, parc. č. 824/6, Dlouhá 25, vše k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 13 04222015_22.txt Prodej bytu č. 434/4 v objektu č. p. 434 Újezd 32, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. Nabídka
bod č. 14 04222015_23.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách – bytová jednotka č. 1069/5 v domě č. p. 1069 v k. ú. Staré Město, Liliová 16, Praha 1
bod č. 15 04222015_24.txt Žádost o prominutí zbývající části dluhu na nájemném vč. úhrady za plnění poskytovaná s užíváním nebytového prostoru v domě č. p. 697, k. ú. Staré Město, Masná 19
bod č. 16 04222015_25.txt 04222015_26.txt Úplatné postoupení pohledávky za panem Petrem Adamčíkem
bod č. 17 04222015_27.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 654, Templová 6, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 18 04222015_28.txt Změna usnesení UZ14_0683 Prodej bytové jednotky č. 404/1, č. p. 404 Újezd 29, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 19 04222015_29.txt Prodej bytu č. 1229/3 v objektu č.p. 1229 U nemocenské pojišťovny 4, k.ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 20 04222015_30.txt Prodej bytové jednotky č. 759/4, č.p. 759, Hradební 5, k. ú. Staré Město, Praha 1 a bytové jednotky č. 1230/12, č. p. 1230, U Nemocenské pojišťovny 2, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 21 04222015_31.txt Prodej bytových jednotek č. 266/15 a č. 266/16, č. p. 266 Betlémská 7, k. ú. Staré Město, Praha a č. 1363/24, č. p. 1363, Krakovská 12, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 22 04222015_32.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 1540/2, č. p. 1540 Lannova 6, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. nabídky
bod č. 23 04222015_33.txt Prodej bytové jednotky č. 146/4, v domě čp. 146, k. ú. Staré Město, Karlova 23, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – neuzavřená kupní smlouva.
bod č. 24 04222015_34.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Opletalova 10 čp. 923 Praha 1
bod č. 25 04222015_35.txt Vyhodnocení I. Výběrového řízení na výstavbu bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru formou nástavby, přístavby nebo stavebních úprav
bod č. 26 04222015_36.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 22 04222015_37.txt Prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženého usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 23 04222015_38.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.12.2014 do 31.03.2015
bod č. 24 04222015_39.txt Skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 267, k. ú. Staré Město, Betlémská 9 – výpověď
bod č. 25 04222015_40.txt Různé: a) Sloučení dvou bytových jednotek – Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 796, parc. č. 937, Haštalská 3, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 26 04222015_41.txt Různé: b) Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu („Nové Zásady“) – změna zásad