06.03.2019 Soubory hlasování 4. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 03062019_01.txt
03062019_02.txt
03062019_03.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 1 03062019_04.txt
03062019_05.txt
Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2020 – 2024
bod č. 0 03062019_06.txt Procedurální hlasování o pokračování jednání ZMČ P1 po 21:00 hod, do vyčerpání bodů z Programu.
bod č. 2 03062019_07.txt Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2019
v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 v roce 2018
bod č. 3 03062019_08.txt Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha na rok 2019
v k. ú. Staré Město, Praha 1
4. Koupě spoluvlastnických podílů o velikosti celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše
v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 4 03062019_09.txt Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2019
bod č. 5 03062019_10.txt
03062019_11.txt
03062019_12.txt
03062019_13.txt
03062019_14.txt
03062019_15.txt
03062019_16.txt
03062019_17.txt
03062019_18.txt
03062019_19.txt
Volba členů Výboru pro kultivaci a oživení památkové rezervace
Praha 1
bod č. 6 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 7 03062019_20.txt Stanovisko k problematice poskytování služeb krátkodobého ubytování
č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1
bod č. 8 Přerušeno Prodej části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 9 03062019_21.txt Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1
Praha 1
bod č. 10 03062019_22.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1
bod č. 11 03062019_23.txt
03062019_24.txt
03062019_25.txt
Stanovisko MČ Praha 1 k návrhu obecně závazné vyhlášky, kterou se omezuje provozní doba hostinských zařízení
bod č. 12 03062019_26.txt
03062019_27.txt
03062019_28.txt
03062019_29.txt
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 13 03062019_30.txt
03062019_31.txt
Poskytování odměn fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 1, za výkon funkce členů výborů Zastupitelstva MČ Praha 1 a komisí Rady MČ Praha 1 a za výkon funkce předsedy komise Rady MČ Praha 1
k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 14 03062019_32.txt Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Masná
bod č. 15 03062019_33.txt Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Národní se zaměřením na ranou péči
bod č. 16 03062019_34.txt Žádost o prominutí povinnosti zaplatit dluh vzniklý v souvislosti s užíváním bytu 3 + 1 v domě č. p. 147 v k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1
bod č. 17 03062019_35.txt
03062019_36.txt
03062019_37.txt
Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby o zaplacení nákladů na vyklizení nebytové jednotky č. 1026/103 v domě č. p. 1026 k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1

17. Návrh na uzavření smíru ve věci žaloby o zaplacení nákladů na vyklizení nebytové jednotky č. 1026/103 v domě č. p. 1026 k. ú. Nové Město, Havlíčkova 6, Praha 1