11.09.2018 Soubory hlasování 31. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 09112018_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 09112018_02.txt Vzdání se funkce přísedícího Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 2 09112018_03.txt 09112018_04.txt 09112018_05.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 3 09112018_06.txt Projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2018
bod č. 4 09112018_07.txt Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 5 09112018_08.txt Analýza současného stavu a návrh řešení pro zvýšení bezpečnosti a veřejného pořádku v ulicích MČ Praha 1 v období 2018-2022
bod č. 6 09112018_09.txt Dotazy a interpelace občanů
bod č. 7 09112018_10.txt Prodeje bytů č. 1604/1, č. 1604/2, č. 1604/3, č. 1604/4, č. 1604/5, č. 1604/6, č. 1604/9, č. 1604/10, č. 1604/12, č. 1604/13 v objektu č. p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 8 09112018_11.txt Záměr prodeje bytu č. 1604/7 v objektu č. p. 1604 Bolzanova 7 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 9 09112018_12.txt Prodej bytové jednotky č. 618/22, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka“
bod č. 10 09112018_13.txt Záměr prodeje nemovitých věcí – id. 1/4 pozemku parc. č. 629, jehož součástí je dům čp. 708, Vodičkova 35, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 11 09112018_14.txt Prodej bytové jednotky č. 2091/15 v domě č. p. 2091, k. ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka“
bod č. 12 09112018_15.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1
bod č. 13 09112018_16.txt Prodej bytové jednotky č. 367/3 na adrese č. p. 367, Tržiště 11, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. Nabídka
bod č. 14 09112018_17.txt Odkup části pozemku parc. č. 74/4 (v GP nově pozemek parc. č. 74/26), k. ú. Čestice, obec Čestice
bod č. 15 09112018_18.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 16 09112018_19.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 448 a k pozemku parc. č. 317 se stavbou budovy č. p. 448, na adrese Všehrdova 12, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 17 09112018_20.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1760, parc. č. 26, Washingtonova 3, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 18

PŘERUŠEN

Stanovisko k nabídce spoluvlastníka na odkoupení společných částí domu čp. 320, stojícího na pozemku parc. č. 475/1 a příslušného spoluvlastnického podílu na pozemcích
bod č. 19 09112018_21.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 – změna části usnesení
bod č. 20 09112018_22.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č. p. 1955, Příčná 10, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům
bod č. 21 09112018_23.txt Potvrzení usnesení Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ17_0480 ze dne 12.09.2017 týkající se domu č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18, Praha 1
bod č. 22 09112018_24.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 23 09112018_25.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2018 do 30.06.2018