12.06.2018 Soubory hlasování 30. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 06122018_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 06122018_02.txt Stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 1 pro volební období 2018 – 2022
bod č. 2 06122018_03.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam panu Kamilu Lhotákovi
bod č. 3 06122018_04.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Svatoplukovi Karáskovi
bod č. 4 06122018_05.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Kristiánu Kodetovi
bod č. 5 06122018_06.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Olze Knoblochové
bod č. 6 06122018_07.txt 06122018_08.txt 06122018_09.txt 06122018_10.txt 06122018_11.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 7 06122018_12.txt 06122018_14.txt 06122018_15.txt 06122018_16.txt Informace o závěrech znaleckého posudku č. 970/32/2018
bod č. 8 06122018_17.txt

 

PŘERUŠENO

Zrušení veřejné zakázky na rekonstrukci bytového domu Senovážné náměstí 1628/17 a zahájení kroků k privatizaci objektu
bod č. 9 06122018_18.txt 06122018_19.txt Dotazy a interpelace
bod č. 10 06122018_20.txt Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. „Werichova vila“ – žádost o projednání dodatku ke smlouvě
bod č. 11 06122018_21.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 367/3 na adrese č. p. 367, Tržiště 11, k. ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 12 06122018_22.txt Žádost pana Čestmíra Hrbáčka ze dne 05.02.2018
bod č. 13 06122018_23.txt Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2017, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2018
bod č. 14 06122018_24.txt 06122018_25.txt 06122018_26.txt 06122018_27.txt 06122018_28.txt 06122018_29.txt 06122018_30.txt 06122018_31.txt 06122018_32.txt 06122018_33.txt 06122018_34.txt 06122018_35.txt 06122018_36.txt 06122018_37.txt 06122018_38.txt 06122018_39.txt 06122018_40.txt 06122018_41.txt 06122018_42.txt 06122018_43.txt 06122018_44.txt 06122018_45.txt 06122018_46.txt 06122018_47.txt 06122018_48.txt 06122018_49.txt 06122018_50.txt 06122018_51.txt 06122018_52.txt 06122018_53.txt 06122018_54.txt 06122018_55.txt 06122018_56.txt 06122018_57.txt 06122018_58.txt 06122018_59.txt 06122018_60.txt 06122018_61.txt 06122018_62.txt 06122018_63.txt 06122018_64.txt 06122018_65.txt 06122018_66.txt Připomínky MČ Praha 1 k návrhu Územního plánu hl. m. Prahy (Metropolitní plán)
06122018_67.txt Procedurální hlasování dle Jednacího řádu o pokračování jednání ZMČ P1 i po 19 hodině
bod č. 15 06122018_68.txt Finanční dary pedagogům, nepedagogům a ředitelům základních a mateřských škol, školních jídelen a Školy v přírodě a školní jídelny Čestice
bod č. 16 06122018_69.txt Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1
bod č. 17 06122018_70.txt Zásady prodeje jednotek oprávněným nájemcům v domech ve vlastnictví Hlavního města Prahy svěřených MČ Praha 1, které byly nově po 1. 1. 2014 zařazeny mezi domy, kde bude umožněna privatizace obecního bytového fondu („Nové Zásady“) – změna zásad
bod č. 18 06122018_71.txt Zásady prodeje bytových jednotek v domech ve vlastnictví Hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 1, v souladu se zákonem č. 72/1994 Sb., v platném znění, oprávněným nájemcům, kteří nevyužili možnosti koupě bytové jednotky v rámci 1. nabídky – změna zásad
bod č. 19 06122018_72.txt Záměr prodeje nemovité věci – pozemku č. parc. 795/2 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (Vítězná 4, čp. 559)
bod č. 20 06122018_73.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 928 a k pozemku parc. č. 19 se stavbou budovy č. p. 928, na adrese Opletalova 20, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 21 06122018_75.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/7, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1
bod č. 22 06122018_76.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/9, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1
bod č. 23 06122018_77.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 757/8, ul. Haštalská 21, k. ú. Staré Město, obec Praha 1
bod č. 24 06122018_78.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 801, na pozemku parc. č. 927, U Obecního dvora 6, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 25 06122018_79.txt Zrušení Záměru prodat dlouhodobě nevyužitelné nebytové jednotky za účelem jejich přisloučení k sousední bytové jednotce
bod č. 26 06122018_80.txt Prodej ideálního podílu na pozemku parc. č. 724 v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 27 06122018_81.txt Záměr prodeje nemovité věci – pozemku č. parc. 59/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1 (Valentinská 11, čp. 56)
bod č. 28 06122018_82.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 188, parc. č. 902, Pštrossova 12, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 29 06122018_83.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Na Poříčí 1053/44, Praha 1
bod č. 30 06122018_84.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Kožná 487/16, Praha 1
bod č. 31 06122018_85.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Krakovská 1352/20, Praha 1
bod č. 32 06122018_86.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek na adrese Náprstkova 213/5, Praha 1
bod č. 33 06122018_87.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 34 06122018_88.txt Prodej nemovité věci – pozemku č. parc. 816/2 a č. parc. 816/3, oba v. k. ú. Nové Město, Praha 1, včetně staveb a příslušenství (Mikulandská 4, čp. 122)
bod č. 35 06122018_89.txt Prodej nemovité věci – části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 36 06122018_90.txt Stanovisko k žádosti ve věci vypořádání podílového spoluvlastnictví – nemovitost Pštrossova 4, čp. 1926, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 37 06122018_91.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 38 06122018_92.txt Prodloužení termínu/ů pro splnění úkolu/ů uložených usnesením/i Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)
bod č. 39 06122018_93.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2018 do 31.03.2018
bod č. 40 06122018_94.txt Prodej pozemku parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)
bod č. 41 PŘERUŠENO Neúměrná zátěž Městské časti Praha 1 turistickým ruchem