29.01.2019 Soubory hlasování 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 01292019_01.txt
01292019_02.txt
Úvod a Program jednání
bod č. 1 01292019_03.txt
01292019_04.txt
01292019_05.txt
Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 01292019_06.txt Dary občanům za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1 v roce 2018
bod č. 3 01292019_07.txt
01292019_09.txt
01292019_10.txt
Koupě spoluvlastnických podílů o velikosti celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše
v k. ú. Staré Město, Praha 1
4. Koupě spoluvlastnických podílů o velikosti celkem id. 18/36 na pozemku parc. č. 549, jehož součástí je podíl o velikosti id. 18/36 domu čp. 545, Železná 5/Kamzíkova 3, vše
v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 4 01292019_08.txt Odpis pohledávek z ekonomické činnosti 01/2019
bod č. 5 01292019_14.txt
01292019_15.txt
01292019_16.txt
Vyhlášení záměru ukončit platnost Zásad pro prodej bytů svěřených Městské části Praha 1
bod č. 6 01292019_11.txt
01292019_12.txt
Prominutí smluvní pokuty výherci výběrového řízení rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1
bod č. 7 01292019_13.txt Dotazy a interpelace občanů
bod č. 8 01292019_17.txt Prodej bytové jednotky č. 1604/7 na adrese č. p. 1604, Bolzanova 7, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. Nabídka
bod č. 9 01292019_18.txt Prodej bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č. p. 1955, Příčná 10, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. Nabídka
bod č. 10 01292019_19.txt Členství MČ Praha 1 ve spolku samospráv Otevřená města, z.s.
bod č. 11 01292019_20.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1565, parc. č. 149, Senovážné náměstí 16, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 12 01292019_21.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 13 01292019_22.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)
bod č. 7 01292019_23.txt Procedurální hlasování o prodloužení jednání i po 21. hodině do vyčerpání Programu