27.01.2015 Soubory hlasování 3. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 01272015_01.txt 01272015_02.txt Úvod a Pořad jednání
bod č. 1 01272015_03.txt 01272015_04.txt 01272015_05.txt 01272015_07.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 01272015_08.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 3 01272015_09.txt Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2015
bod č. 4 01272015_10.txt Dodatek č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb
bod č. 5 01272015_11.txt Prodej části společných prostor v domě č. p. 175, Sněmovní 5, k. ú. Malá Strana, Praha 1 a s tím spojená změna prohlášení vlastníka výše uvedeného domu
bod č. 6 01272015_12.txt Prodej části společných prostor domu č. p. 928, Dušní 1, k. ú. Staré Město, Praha 1 – změna prohlášení vlastníka
bod č. 7 01272015_13.txt 01272015_14.txt Pronájem domu na adrese U Sovových mlýnů 7, čp. 501, k. ú. Malá Strana, Praha 1, tzv. „Werichova vila“ formou výběrového řízení
bod č. 8 01272015_15.txt Dotazy a interpelace
bod č. 9 01272015_16.txt Záměr prodeje id. 936/2880 pozemku parc. č. 416, jehož součástí je dům čp. 971, Melantrichova 19, v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 10 01272015_17.txt Rozdělení nemovité věci – pozemku parc. č. 28 se stavbou budovy č. p. 357, na adrese Vlašská 10, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 11 01272015_18.txt Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – II. Nabídky
bod č. 12 01272015_19.txt Změna usnesení UZ14_0586 Prodej bytů v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. Nabídka
bod č. 13 01272015_20.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 14 01272015_22.txt 01272015_23.txt Různé a): Vyhodnocení III. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek v souladu s usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ14_0659 ze dne 24. 6. 2014 – revokace bodu 10) a 21) UZ14_0015 ze dne 16. 12. 2014