10.04.2018 Soubory hlasování 29. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 04102018_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 04102018_02.txt 04102018_03.txt 04102018_04.txt Volba přísedíích k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 04102018_05.txt Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 3 04102018_06.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 Ester Ledecké za obrovský sportovní úspěch na ZOH 2018 v Pchjončchangu
bod č. 4 04102018_07.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 paní Marcele Martiníkové
bod č. 5 04102018_08.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Jiřímu Kyliánovi
bod č. 6 04102018_09.txt Dodatek č. 2 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015
bod č. 7 04102018_10.txt 04102018_11.txt Návrh novely obecně závazné vyhlášky 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
bod č. 8 04102018_12.txt Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem A. Jednička pro rok 2018 – sociální oblast a B. Oblast protidrogové politiky pro rok 2018
bod č. 9 04102018_13.txt 04102018_14.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2018
bod č. 10 04102018_15.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2018“
bod č. 11 04102018_16.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2018“
bod č. 12 04102018_17.txt Vyhodnocení grantů na opravu domovního fondu pro rok 2018
bod č. 13 04102018_18.txt 04102018_19.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2018“
bod č. 14 04102018_20.txt Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2018“
bod č. 15 04102018_21.txt Prodej bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č. p. 1018, Karoliny Světlé 7, k. ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 16 04102018_22.txt Dohoda o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru CES č. 2015/0518 – dům čp. 213, k. ú. Staré Město, Náprstkova 5, Praha 1
bod č. 17 04102018_23.txt Dotazy a interpelace
04102018_24.txt Informace o trestním oznámení
bod č. 18 Bez hlasování

STAŽENO

Žádost pana Čestmíra Hrbáčka ze dne 05.02.2018
bod č. 19 04102018_25.txt Záměr prodeje části pozemku parc. č. 705/1, k. ú. Hradčany s novým označením parc. č. 705/3 v k. ú. Hradčany (Pod Bruskou), Praha 1
bod č. 20 04102018_26.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 710, 711, parc. č. 724, Dlouhá 28, 30, k. ú. Staré Město, Praha 1 – změna části usnesení
bod č. 21 04102018_27.txt Žádost o prominutí smluvní pokuty za prodlení s vrácením nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1) a o prominutí nákladů na vyklizení nebytové jednotky číslo 606/104 v 1. podzemním a 1. nadzemním podlaží domu č. p. 606, k. ú. Nové Město, Žitná 29 (Ve Smečkách 1)
bod č. 22 04102018_28.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 1955/3 na adrese č.p. 1955, Příčná 10, k.ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 23 04102018_29.txt Prodej pozemku parc. č. 386/3, k. ú. Malá Strana (Karmelitská)Praha 1 – zrušení usnesení č. UZ09_0422 z 20.10.2009 a usnesení č. UZ11_0133 ze dne 04.10.2011
bod č. 24 04102018_30.txt Oprava chyby v psaní – změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 25 04102018_31.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek pro dům Řeznická 14 č. p. 656 Praha 1
bod č. 26 04102018_32.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Vodičkova 9 čp. 730 Praha 1
bod č. 27 04102018_33.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Šeříková 6 čp. 564 Praha 1
bod č. 28 04102018_34.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek v budově Nebovidská 2 čp. 462 Praha 1
bod č. 29 04102018_35.txt Věcná břemena „B“ a „C“ k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha 1, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, ul. Štěpánská 53, 57 ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1
bod č. 30 04102018_36.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 2091/15 v domě č. p. 2091, k. ú. Nové Město, na adrese Ve Smečkách 24, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 31 Bez hlasování

STAŽENO

Záměr prodeje pozemku parc. č. 810/6, 810/7, 810/8 v k. ú. Malá Strana, Praha 1 (ul. Říční, Praha 1)
bod č. 32 04102018_37.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 618/22 v domě č. p. 618, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 14, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 33 04102018_38.txt Prodej bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo „Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci“
bod č. 34 04102018_39.txt Prodej bytové jednotky č. 266/11, k. ú. Staré Město, na adrese Betlémská 7, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 35 04102018_41.txt Záměr prodeje části bytové jednotky č. 1403/37 v domě č. p. 1403, na pozemku parc. č. 327/1 a 327/3, Revoluční 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 36 04102018_42.txt Prodej bytové jednotky č. 221/3, k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 37 04102018_43.txt Funkční a stavebně-technické rozdělení domů Na Poříčí 1933/36 a 1934/38 s pozemky č. parc. 214 a č. parc. 215, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 38 04102018_44.txt Prodej bytové jednotky č. 469/8, k. ú. Malá Strana, na adrese Nosticova 6, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům“ – I. nabídka
bod č. 39 04102018_45.txt Prodloužení termínu pro splnění úkolu uloženého usnesením Zastupitelstva MČ Praha 1 č. UZ15_0165 ze dne 13.10.2015
bod č. 40 04102018_46.txt Zvýšení transparentnosti při nakládání s budovou „Juditina věž“
04102018_47.txt Procedurální hlasování o pokračování zasedání ZMČ P1 po 19:00 hod. až do vyčerpání všech bodů Programu, v souladu s § 2 odst. 2 Jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 1.
bod č. 40 04102018_48.txt Zvýšení transparentnosti při nakládání s budovou „Juditina věž“
bod č. 41 04102018_49.txt Řešení neutěšeného stavu pozemků parc. č. 710/1, 710/4 a 710/8, vše k. ú. Malá Strana
bod č. 42 04102018_50.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Dlouhá 5 čp. 923 Praha 1
bod č. 43 04102018_51.txt Záměr prodeje nemovité věci – pozemku č. parc. 350, jehož součástí je stavba domu čp. 407, Újezd 23, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 44 04102018_52.txt Záměr prodeje nemovité věci – části pozemku č. parc. 352/1, nově značeného dle oddělovacího geometrického plánu č. 577-100/2016 jako č. parc. 352/5 o výměře 70 m2, (Újezd), vše k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 45 04102018_53.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 461/5, ul. Nebovidská 4, k. ú. Malá Strana, obec Praha 1
bod č. 46 04102018_54.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/15, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, obec Praha 1
bod č. 17 Bez hlasování Pokračování bodu „Dotazy a interpelace“ interpelacemi z řad zastupitelů