12.12.2017 Soubory hlasování 27. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 12122017_01.txt 12122017_02.txt 12122017_03.txt 12122017_04.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 12122017_05.txt 12122017_06.txt 12122017_07.txt 12122017_08.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 12122017_09.txt 12122017_10.txt 12122017_11.txt 12122017_12.txt 12122017_13.txt Dotazy a interpelace veřejnosti
bod č. 2 12122017_14.txt 12122017_15.txt 12122017_16.txt Dotazy a interpelace zastupitelů
bod č. 3 12122017_17.txt Prodeje bytů č. 630/4, č. 630/6, č. 630/7, č. 630/13, č. 630/15, č. 630/16, č. 630/17, č. 630/18, č. 630/19, č. 630/24, č. 630/25, č. 630/27 v objektu č.p. 630 Štěpánská 53,57 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 4 12122017_18.txt Prodej bytové jednotky č. 630/26 na adrese č.p. Štěpánská 630, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům s nároky na započtení nepeněžitého plnění kupní ceny – I. nabídka
bod č. 5 12122017_19.txt Záměr prodeje bytových jednotek č. 630/1 a 630/8 na adrese č. p. 630, Štěpánská 53,57, k. ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 6 12122017_20.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 1018/1 na adrese č. p. 1018, Karoliny Světlé 7, k. ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 7 12122017_21.txt Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu MČ Praha 1 na roky 2019 – 2023
bod č. 8 12122017_22.txt Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2018
bod č. 9 12122017_23.txt Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2018
bod č. 10 12122017_24.txt Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2018
bod č. 11 12122017_25.txt Odpis a vyvedení zmařených investic u účtu nedokončených investic
12122017_26.txt Procedurální hlasování o event. pokračování zasedání i po 19 hodině, do vyčerpání Programu (pokud nebude do té doby jednání ukončeno) – v souladu s Jednacím řádem, § 2 odst. 2
bod č. 12 12122017_27.txt Stanovení výše měsíční odměny neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1, stanovení náhrady ušlého výdělku pro rok 2018 neuvolněným členům ZMČ Praha 1 a poskytování příspěvku na stravování uvolněným členům ZMČ Praha 1
bod č. 13 12122017_28.txt Prodej bytové jednotky č. 769/9, k. ú. Nové Město, na adrese Jungmannovo náměstí 7, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 14 12122017_29.txt Prodej bytové jednotky č. 474/7 na adrese č. p. 474, Kožná 4, k. ú. Staré Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 15 12122017_30.txt Prodej bytové jednotky č. 630/9 na adrese č. p. 630, Štěpánská 53,57, k. ú. Nové Město, Praha 1, v souladu se Zásadami pro prodej bytů v domech ve vlastnictví HMP, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 16 12122017_31.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 220, na pozemku parc. č. 136, Anenská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 17 12122017_32.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 221/3 k. ú. Staré Město, na adrese Liliová 13, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka“
bod č. 18 12122017_33.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 712/4 v domě č. p. 712, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 32, Praha 1 v souladu se „Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka“
bod č. 19 12122017_34.txt Informace o způsobu zajištění organizace Farmářského trhu Prahy 1
bod č. 20 12122017_35.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 – prodej části společných prostor
bod č. 21 12122017_36.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 730, na pozemku parc. č. 671, Vodičkova 9, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 22 12122017_37.txt Záměr prodeje bytové jednotky č. 850/1 stojícím na pozemku parc. č. 962/1, k. ú. Staré Město, U Milosrdných 8, Praha 1, mimo „Zásady pro prodej bytů jejich oprávněnému nájemci“
bod č. 23 12122017_38.txt Věcná břemena označená v GP „B“ a „C“ k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, ul. Štěpánská – doplnění UZ17_0511 ze dne 31.10.2017
bod č. 24 12122017_39.txt Dodatek č. 5 Zásad pro prodej bytů ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřených Městské části Praha 1, jejich oprávněným nájemcům
bod č. 25 12122017_40.txt Poskytování příspěvku na úhradu zvýšených nákladů na úpravu zevnějšku pro oddávající členy Zastupitelstva městské části Praha 1 a členy Zastupitelstva městské části Praha 1 zastupující městskou část na veřejných občanských obřadech a poskytování cestovních náhrad členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 26 12122017_41.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam armádnímu generálovi Josefu Bílému.
bod č. 27 12122017_42.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu Antonínu Hepnarovi