31.10.2017 Soubory hlasování 26. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 10312017_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 10312017_02.txt 10312017_03.txt 10312017_04.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 10312017_09.txt Návrh přidělení finančních darů pedagogickým a nepedagogickým pracovníkům zřizovaných základních škol, mateřských škol, školních jídelen a školy v přírodě
bod č. 3 10312017_05.txt Dodatek č. 7 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb
bod č. 4 10312017_06.txt Odsvěření sousoší sv. Jana Nepomuckého s architektonickým podstavcem ve Spálené ulici, které stojí na pozemku parc. č. 745, k. ú. Nové Město, obec Praha 1
bod č. 5 10312017_07.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání bytu 2 + 1 v domě č. p. 1326 v k. ú. Nové Město, Ve Smečkách 11, Praha 1
bod č. 6 10312017_08.txt Informace k usnesení ZMČ Praha 1 č. UZ17_0368 ze dne 1. 3. 2017 ve věci odkupu stavby bez čp. (vlastníka Pražská plynárenská, a.s.) umístěné pod povrchem pozemku parc. č. 1148/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 (ul. Divadelní – pod zahradou Krannerovy kašny)
bod č. 7 10312017_10.txt Poskytnutí finančního daru Hasičskému záchrannému sboru hlavního města Prahy
bod č. 8 10312017_11.txt Novelizace obecně závazné vyhlášky 12/2008, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů na veřejných prostranstvích
bod č. 9 10312017_12.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužnou částku za užívání nebytové jednotky č. 1665/102 v domě č. p. 1665 v k. ú. Nové Město, Soukenická 36, Praha 1
bod č. 10 10312017_13.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Jungmannovo nám. 7 čp. 769 Praha 1
bod č. 11 10312017_14.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1 – změna části usnesení č. UZ17_0482 ze dne 12.09.2017
bod č. 12 10312017_15.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků Haštalská 4, se sídlem Haštalská 749/4, Praha 1
bod č. 13 10312017_16.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 559, parc. č. 795/1, Vítězná 4, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 14 10312017_17.txt 10312017_18.txt 10312017_19.txt 10312017_20.txt 10312017_21.txt Vyhodnocení III. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 15 bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 16 10312017_22.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 429, na pozemku parc. č. 346, Újezd 36, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 17 10312017_23.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS, p. Bureš)
bod č. 18 10312017_24.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, vše v k. ú. Josefov, Praha 1 – změna části usnesení č. UZ16_0240 ze dne 15.03.2016
bod č. 19 10312017_25.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.07.2017 do 30.09.2017
bod č. 20 10312017_26.txt Ateliér sochařky Hany Wichterlové
bod č. 21 10312017_27.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 111, parc. č. 324/1, Pohořelec 25, k. ú. Hradčany, Praha 1 – záměr prodeje části spol. prostor
bod č. 22 10312017_28.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Karolíny Světlé 328 Praha 1
bod č. 23 10312017_29.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 439, na pozemku parc. č. 333/1, Všehrdova 11, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 24 10312017_30.txt Navýšení nabídky podané do V. Výběrového řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů (ukončeného 01.03.2017)
bod č. 25 10312017_31.txt Věcná břemena označená v GP „B“ a „C“ k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, ul. Štěpánská
bod č. 26 10312017_32.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách – bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1 – změna usnesení č. UZ17_0476 ze dne 12.09.2017