12.09.2017 Soubory hlasování 25. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 09122017_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 09122017_02.txt 09122017_03.txt 09122017_04.txt 09122017_05.txt 09122017_06.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 09122017_07.txt Projednání výsledku hospodaření MČ Praha 1 za 1. pololetí 2017
bod č. 3 09122017_08.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 4 09122017_09.txt Prodej bytové jednotky č. 7/3 v domě č.p. 7 stojícím na pozemku parc. č.94/1, k. ú. Josefov, Dušní 13, Praha 1, mimo „Zásady pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům“
bod č. 5 09122017_10.txt Žádost SVJ domu U Lužického semináře 42 čp. 111 Praha 1 o projednání prodeje pozemku č. parc. 713/4, Praha 1, k. ú. Malá Strana
bod č. 6 09122017_11.txt Žádost vlastníků jednotky č. 1403/13, Revoluční 28, k.ú. Nové Město, Praha 1 o odkoupení sousední jednotky č. 1403/37
bod č. 7 09122017_12.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu U Staré školy 4 čp. 114 Praha 1
bod č. 8 09122017_13.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek Revoluční čp. 1202/20 Praha 1
bod č. 9 09122017_14.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Na Poříčí čp. 1045/22 Praha 1
bod č. 10 09122017_16.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, Kožná 4
bod č. 11 09122017_17.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách – byt 3 + 1 v domě č. p. 147 v k. ú. Malá Strana, Pod Bruskou 3, Praha 1
bod č. 12 09122017_18.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách – bytová jednotka 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 13 09122017_19.txt 09122017_20.txt 09122017_21.txt 09122017_23.txt 09122017_24.txt Dotazy a interpelace
bod č. 14 09122017_25.txt Žádost o opětovné projednání Dohody o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru – dům čp. 25, k. ú. Josefov, Široká 6, Praha 1
bod č. 15 09122017_26.txt Rozdělení nemovité věci – vlastnického práva k domu č. p. 712 a k pozemku parc. č. 722 se stavbou budovy č. p. 712, na adrese Dlouhá 32, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 16 09122017_27.txt Prodej bytové jednotky 757/3 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s „Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům“ dle UZ15_0093 ze dne 22.04.2015 – I. nabídka
bod č. 17 09122017_28.txt Prodej id. podílu na pozemcích parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3 v domě č. p. 938, parc. č. 66/1, 66/2 a 66/3, Jindřišská 18, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 18 09122017_29.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 1030, na pozemku parc. č. 706, Benediktská 9 k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 19 09122017_30.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 606, na pozemku parc. č. 2118, Žitná 29 k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 20 09122017_31.txt Záměr prodeje části spol. prostor a změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 559, na pozemku parc. č. 795/1, Vítězná 4, k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 21 09122017_32.txt Záměr prodeje části společných prostor v domě č. p. 24, parc. č. 33, Široká 4, k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 22 09122017_33.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN/OTMS)
bod č. 23 09122017_34.txt Posunutí termínu úkolu z usnesení č. UZ17_0411 ze dne 04.04.2017 – Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi
bod č. 24 09122017_35.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.04.2017 do 30.06.2017