23.05.2017 Soubory hlasování 23. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 05232017_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 05232017_02.txt 05232017_03.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 2 05232017_04.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 panu Ing. arch. Vladimíru Jiroutovi za úsilí o výstavbu metra v Praze.
bod č. 3 05232017_05.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 za rok 2017 panu prof. Vladimíru Kopeckému
bod č. 4 05232017_06.txt Dodatek č. 1 k Aktualizaci Programu regenerace MPR Městské části Praha 1 z roku 2015
bod č. 5 05232017_07.txt Věcná břemena označená v GP „B“ a „C“ k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch Společenství vlastníků jednotek domu Štěpánská 629/59, Praha 1
bod č. 6 05232017_08.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město o tři měsíce, tj. do 14.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 266/19, ul. Betlémská 7, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 7 05232017_09.txt Svěření pozemku č. parc. 333/1 v k. ú. Nové Město, Praha 1 (vymezeno dle GP č. 2148-277/2016 )
bod č. 8 05232017_10.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek domu Petrské náměstí 7 čp. 1097 Praha 1
bod č. 9 05232017_11.txt Souhlas s přijetím úvěru pro Společenství vlastníků jednotek ul. Rybná čp. 695/21 Praha 1
bod č. 10 05232017_12.txt Souhlas s přijetím úvěru pro SVJ Tržiště 11 čp. 367 Praha 1
05232017_13.txt Procedurální hlasování o posunutí bodu č. 15 až za projednaný bod č. 14
bod č. 11 05232017_14.txt 05232017_15.txt Granty na opravu domovního fondu 2017
bod č. 12 Bez hlasování Dotazy a interpelace
bod č. 13 05232017_16.txt Žádost o opětovné projednání Dohody o právech a povinnostech k výstavbě bytové jednotky provedením stavebních úprav nebytového prostoru – dům čp. 25, k. ú. Josefov, Široká 6, Praha 1
bod č. 14 05232017_17.txt 05232017_18.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 617, na pozemku parc. č. 2086/1, Štěpánská 26, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 15 05232017_19.txt Žádost o prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č. p. 441, parc. č. 325, Besední 1, vše k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 16 05232017_20.txt Prodej bytové jednotky č. 441/4 v domě č.p. 441, k. ú. Malá Strana, na adrese Besední 1, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 17 05232017_21.txt 05232017_22.txt Prodej bytových jednotek č. 923/1, 923/5, 923/6, 923/7 a 923/8 a záměr prodeje bytové jednotky č. 923/3 v domě č.p. 923, k. ú. Staré Město, na adrese Dlouhá 5, Praha 1 v souladu se Zásadami prodeje bytových jednotek jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 18 05232017_23.txt Prodej bytové jednotky č. 474/6 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka Prodej části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 19 05232017_24.txt Žádost o souhlas se změnou účelu užívání z bytové jednotky na nebytovou v domě č. p. 97, parc. č. 51, Křižovnická 8, vše k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 20 05232017_25.txt Dohoda o zrušení spoluvlastnictví k nemovitému majetku formou rozdělení na jednotky – pozemek parc. č. 2032, jehož součástí je dům čp. 693, Školská 28, vše v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 21 05232017_26.txt Žádost o prominutí smluvní pokuty za nesplnění povinností ze Smlouvy o výstavbě v domě č. p. 712, Dlouhá 32, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 22 05232017_27.txt Žádost o odkoupení bytové jednotky č. 923/2, v budově č. p. 923, která je součástí pozemku parc. č. 796, vše k. ú. Staré Město (Dlouhá 5, Praha 1, k. ú. Staré Město)
bod č. 23 05232017_28.txt 05232017_29.txt 05232017_30.txt Prodloužení lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město o tři měsíce, tj. do 06.07.2017 a prominutí smluvní pokuty za nedodržení roční lhůty pro dokončení výstavby (dostavby) rozestavěné bytové jednotky č. 158/14, ul. Opatovická 20, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 24 05232017_31.txt Účetní závěrka, závěrečný účet MČ Praha 1 a výsledek hospodaření ekonomické činnosti včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 1 za rok 2016, změna rozpočtu MČ Praha 1 na rok 2017
bod č. 25 05232017_32.txt Oprava chyby v psaní – úplné znění prohlášení vlastníka domu č. p. 1527, parc. č. 1995, Navrátilova 14, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 26 05232017_33.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 27 05232017_34.txt Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 129, parc. č. 76/1, Pařížská 24, vše k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 28 05232017_35.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OPS/OTMS)
bod č. 29 05232017_36.txt III. Výběrové řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 30 05232017_37.txt Vyhodnocení výběrového řízení na prodej půdních prostor domu čp. 964, která je součástí pozemku č. parc. 449, V Kotcích 24, k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 31 05232017_38.txt V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů – zpřesnění usnesení UZ17_0374 a UZ16_0291
bod č. 32 05232017_39.txt V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů – oprava usnesení UZ17_0374 ve znění UZ17_0409
bod č. 33 05232017_40.txt V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů – změna usnesení UZ17_0374 ve znění UZ17_0409
bod č. 34 05232017_41.txt Zpráva Kontrolního výboru o kontrole plnění úkolů vyplývajících z Rady a Zastupitelstva MČ Praha 1 od 01.01.2017 do 31.03.2017
bod č. 35 05232017_42.txt Chystaná opatření v souvislosti se zahájením účinnosti zákona č. 65/2017 Sb. – Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek v gesci veřejného pořádku
bod č. 36 05232017_43.txt 05232017_44.txt Informace o postupu při zajištění bezpečného pohybu chodců na vymezených místech MČ Praha 1