04.04.2017 Soubory hlasování 22. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 04042017_01.txt 04042017_02.txt 04042017_03.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 04042017_04.txt 04042017_05.txt Volba člena Mandátového a volebního výboru
bod č. 2 04042017_06.txt Rezignace na funkci předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 3 04042017_07.txt Návrh na udělení Čestného občanství Prahy 1 in memoriam paní Markétě Kyliánové
znovu otevřený bod č. 2 04042017_08.txt 04042017_09.txt Rezignace na funkci člena a předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 4 04042017_10.txt 04042017_11.txt 04042017_12.txt 04042017_13.txt 04042017_14.txt Volba přísedících k Obvodnímu soudu pro Prahu 1
bod č. 5 04042017_15.txt Žádost o přidělení alikvótní částky z rozpočtu MČ Praha 1 na akci „Sanace vnitřního zdiva z hlediska vlhkosti objektu č. p. 203, Dům U Sluníčka, Strahovská ulice, k. ú. Hradčany, Praha 1“ v rámci dotačního titulu „Program regenerace městských památkových zón a městských památkových rezervací“ v roce 2017
bod č. 6 04042017_16.txt Přidělení finančních prostředků v rámci dotačního programu MČ Praha 1 s názvem JEDNIČKA PRO ROK 2017 – sociální oblast
bod č. 7 04042017_17.txt Přidělení finančních prostředků v rámci: „Dotačního programu v oblasti sportu pro rok 2017“
bod č. 8 04042017_18.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 v oblasti kultury pro rok 2017“
bod č. 9 04042017_19.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na ochranu kulturního dědictví pro rok 2017“
bod č. 10 04042017_20.txt Přidělení finančních prostředků v rámci „Dotačního programu Městské části Praha 1 na rozvoj občanské společnosti a spolkové činnosti pro rok 2017“
bod č. 11 04042017_21.txt Přidělení finančních prostředků v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora využití volného času dětí a mládeže na území MČ Praha 1 pro rok 2017“
bod č. 12 04042017_22.txt Žádost o uzavření dohody splátkách na dlužné nájemné vč. úhrad za plnění poskytovaná s užíváním bytu v domě č. p. 938, k. ú. Nové Město, Jindřišská 18
bod č. 13 04042017_23.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 404, parc. č. 351/1, Újezd 29, vše v k. ú. Malá Strana, Praha 1
bod č. 14 04042017_24.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 15 04042017_25.txt Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 914, parc. č. 808, Kozí 9, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 16 přerušeno Změna prohlášení vlastníka v domě č. p. 617, na pozemku parc. č. 2086/1, Štěpánská 26, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 17 04042017_26.txt Prodej bytové jednotky č. 474/5 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 18 04042017_27.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 96, parc. č. 6, Široká 9, vše v k. ú. Josefov, Praha 1
bod č. 19 04042017_28.txt Prodej bytové jednotky č. 474/3 v domě č. p. 474, k. ú. Staré Město, na adrese Kožná 4, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídka
bod č. 20 04042017_29.txt Prodej bytové jednotky č. 56/3 na adrese č.p. 56 Mostecká 1, k.ú. Malá Strana, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 21 04042017_30.txt Využití nabídky na odkup pozemků parc. č. 704/1, parc. č. 752/5, oba v k. ú. Hradčany a pozemku parc. č. 740/3 v k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 22 04042017_31.txt V. Výběrové řízení na převod vlastnictví jednotek/bytů – změna usnesení UZ17_0374
bod č. 23 04042017_32.txt Prodej spoluvlastnického podílu na nemovité věci – pozemku č. parc. 407 a na něm stojící budovy čp. 1665, Soukenická 36, k. ú. Nové Město, Praha 1
bod č. 25 04042017_33.txt Dotazy a interpelace
bod č. 24 04042017_34.txt Externí audit hospodaření MČ Praha 1 s nemovitostmi
bod č. 26 04042017_35.txt Záměr prodeje bytu č. 122/7 – č.p. 122 Mikulandská 4, k. ú. Nové Město, Praha 1 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – I. nabídky
bod č. 27 04042017_36.txt Prodej bytových jednotek 757/2 a 757/5 v domě č. p. 757, k. ú. Staré Město, na adrese Haštalská 21, Praha 1 v souladu s „Novými Zásadami prodeje bytových jednotek oprávněným nájemcům“ dle UZ15_0093 ze dne 22.4.2015 – I. nabídka
bod č. 28 04042017_37.txt Pověření Kontrolního výboru Zastupitelstva MČ Praha 1 k prověření okolností v souvislosti se zásahem policie na radnici MČ Praha 1
bod č. 29 04042017_38.txt Odkup části pozemku parc. č. 321/16 ( v GP pozemek parc. č. 321/17), k. ú. Janov nad Nisou
bod č. 30 04042017_39.txt Zrušení rozdělení domu čp. 407, na pozemku parc.č. 350, k. ú. Malá Strana, Újezd 23, Praha 1 na jednotky
bod č. 31 04042017_40.txt Souhlasné prohlášení o vzniku věcných břemen k tíži pozemku parc. č. 2070/1, k. ú. Nové Město, obec Praha, jehož součástí je stavba – budova č. p. 630, ul. Štěpánská ve prospěch pozemku parc. č. 2070/2, k. ú. Nové Město, obec Praha
bod č. 32 04042017_41.txt Programová rada Werichovy vily