17.01.2017 Soubory hlasování 20. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 0 01172017_01.txt Úvod a Program jednání
bod č. 1 01172017_02.txt Vzdání se funkce přísedící Obvodního soudu pro Prahu 1
bod č. 2 01172017_03.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Elišce Haškové Coolidge
bod č. 3 01172017_04.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 paní Heleně Kroftové Leisztner
bod č. 4 01172017_05.txt Návrh na udělení Ceny Prahy 1 panu Danu Hrubému
bod č. 5 01172017_06.txt Stanovisko MČ Praha 1 k usnesení Rady hlavního města číslo 4/2017 – návrh na omezování provozní doby pohostinských zařízení
bod č. 6 01172017_07.txt Rozpočet MČ Praha 1 na rok 2017, rozpočtový výhled MČ Praha 1 na roky 2018 – 2022
bod č. 7 01172017_08.txt Rozpočet Bezpečnostního fondu MČ Praha 1 na rok 2017
bod č. 8 01172017_09.txt Rozpočet Sociálního fondu MČ Praha 1 na rok 2017
bod č. 9 bez hlasování Dotazy a interpelace členů Zastupitelstva MČ Praha 1
bod č. 10 01172017_10.txt Rozpočet Zaměstnaneckého fondu MČ Praha 1 na rok 2017
bod č. 11 01172017_11.txt Stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 1
bod č. 12 01172017_12.txt Stanovení paušální hodinové částky pro rok 2017
bod č. 13 01172017_14.txt Schválení dodatku č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb se sídlem Dlouhá 736/23, Praha 1
bod č. 14 01172017_15.txt Prodej pozemku č. parc. 246/2 v k. ú. Staré Město, Praha 1, (Karoliny Světlé 31, čp. 325)- oprava
bod č. 15 01172017_16.txt Směna části pozemku parc. č. 1026/1, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 7 m2 za část pozemku parc. č. 1026/2, k. ú. Staré Město, Praha 1 o výměře 11 m2 (Za Haštalem 785/3)
bod č. 16 01172017_17.txt Prodej bytové jednotky č. 452/213 – č. p. 452, k. ú. Malá Strana, Praha 1, Újezd 42, 44 v souladu se Zásadami pro prodej bytů jejich oprávněným nájemcům – II. nabídka
bod č. 17 01172017_18.txt Dary spolupracovníkům MČ Praha 1 za práci ve prospěch Městské části Praha 1 ve výborech ZMČ P1, v komisích RMČ P1 a dalších orgánech MČ P1
bod č. 18 01172017_19.txt Vyhodnocení II. výběrového řízení na prodej rozestavěných bytových jednotek v domech, které jsou svěřeny do správy MČ Praha 1
bod č. 19 01172017_20.txt Prodej podílu ve výši 313/1037 na bytové jednotce č. 247/1 v domě čp. 247, na pozemku parc.č. 957, k.ú. Nové Město, Masarykovo nábřeží 14, Praha 1 – výběrové řízení přestavby nebytových prostor na byty
bod č. 20 01172017_21.txt Prodej bytových jednotek č. 474/13 a č. 474/14 v domě č. p. 474, na pozemku parc. č. 523, k. ú. Staré Město, Praha 1 – Výběrové řízení na nebytové prostory určené k prodeji po provedení změny jejich stavebního určení na byty
bod č. 21 01172017_22.txt Prodej části spol. prostor v domě č. p. 317, parc. č. 257, Karoliny Světlé 15, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1
bod č. 22 01172017_23.txt Prodloužení termínů pro splnění úkolů uložených usneseními Zastupitelstva MČ Praha 1 (OSN a OPS/OTMS, p. Bureš)
bod č. 23 01172017_24.txt Žádost o uzavření dohody o splátkách – nebytová jednotka č. 1030/102 v domě č. p. 1030 v k. ú. Staré Město, Benediktská 9, Praha 1
bod č. 24 přerušeno Záměr prodeje části spol. prostor v domě č. p. 754, parc. č. 861, Haštalská 13, vše v k. ú. Staré Město, Praha 1 – žádost o nové projednání